Jak odliczyć ulgę na Internet? Zasady, dokumenty i limity

Podatki Dołącz do dyskusji (138)
Jak odliczyć ulgę na Internet? Zasady, dokumenty i limity

Po zmianach w przepisach wielu podatników nie wie jak odliczyć ulgę na Internet lub czy w ogóle mogą z niej skorzystać. Wyjaśniamy kto, kiedy i na jakich zasadach może odliczyć Internet od podatku.

Co to jest ulga na Internet i ile wynosi?

Aby odliczyć ulgę na Internet należy określić co ona obejmuje. Najprościej mówiąc, dotyczy ona korzystania z Internetu bez względu na to, czy jest to Internet stacjonarny, mobilny czy Internet w telefonie, a nawet łącze w kafejce internetowej. Obecnie maksymalna kwota odliczenia wydatków na Internet wynosi 760 zł. Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki związane z instalacją sieci, zakupem sprzętu internetowego czy opłatą aktywacyjną. W przypadku tej ostatniej nie jest to bowiem opłata za korzystanie, a jedynie za możliwość korzystania z sieci.

Kto może odliczyć ulgę na Internet?

Z ulgi na Internet mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie zeznań podatkowych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Należą do nich osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (skala podatkowa 18 lub 32 proc.), osoby uzyskujące przychód rozliczany przez płatników (pracownicy, zleceniobiorcy itd.), a także rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto podatnicy muszą posiadać dokument stwierdzający poniesienie wydatku na Internet. Z ulgi internetowej nie skorzystają podatnicy, którzy zaliczali już wydatki na Internet do kosztów uzyskania przychodu albo odliczali je wcześniej od dochodu lub przychodu i wydatki te zostały zwrócone w jakiekolwiek formie.

Kiedy można odliczyć ulgę na Internet?

Obecnie odliczenie ulgi internetowej jest ograniczone. Można z niej bowiem skorzystać wyłącznie przez dwa kolejno po sobie następujące lata. Oznacza to, że jeśli podatnik odliczył ulgę za rok 2017, to może z niej skorzystać jeszcze w tym roku (w zeznaniu za rok 2018). Jeżeli natomiast podatnik skorzystał z tej możliwości po raz pierwszy w rozliczeniu roku 2016, a w roku kolejnym zapomniał o przywileju, w deklaracji za rok 2018 nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Możliwość odliczenia ulgi na Internet obowiązuje dla dwóch składanych kolejno po sobie deklaracjach podatkowych. Podatnik, który nie odliczał dotąd ulgi na Internet, może z niej skorzystać w dowolnym roku podatkowym. Wówczas ulga ta będzie obowiązywała na ten rok oraz rok następujący.

Jak odliczyć ulgę na Internet?

Dokumenty

Do odliczenia ulgi internetowej konieczny jest dokument potwierdzający wydatki poniesione na sieć Internet. Dokument ten musi zawierać następujące dane: odbiorcę usługi (kupującego), sprzedawcę usługi (dane identyfikujące), rodzaj usługi oraz kwotę do zapłaty. Prościej mówiąc, aby odliczyć ulgę na Internet konieczny jest dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący kto, komu i ile zapłacił za Internet w rozliczanym roku podatkowym.

Obecnie warunki te spełnia np. faktura, ale również potwierdzenie przelewu bankowego bądź bankowe potwierdzenie zapłaty. W tym przypadku w tytule przelewu konieczne będzie wskazanie płatności za dostęp do Internetu.

Ważne!

Możliwości odliczenia ulgi internetowej nie dadzą dokumenty (łącznie z FV), które nie wskazują kwot zapłaconych. Odliczeniom podlegają bowiem wyłącznie konkretne, rzeczywiście zapłacone kwoty, których dowód zapłaty podatnik posiada.

Rozliczenie ulgi na Internet w przypadku małżonków

Warto wiedzieć, że małżonkowie również mogą odliczyć ulgę na Internet. Ważne jest, natomiast, by na dokumentach potwierdzających płatność za Internet, widniały dane obojga małżonków. W przeciwnym razie odliczenia dokonać będzie mógł tylko jeden z nich.

Istotny jest fakt, że limit 760 zł obowiązuje na każdą osobę. Oznacza to, że małżonkowie mogą w sumie odliczyć od dochodu 1520 zł. W przypadku, gdy wydatki na Internet wynoszą 1200 zł, małżonkowie mogą odliczać je w dowolnych proporcjach – np. mąż 500 zł, żona 700 zł, mąż 760 zł, żona 440 zł lub po prostu po połowie. Niemożliwe, natomiast, będzie odliczenie całości, tj. 1200 zł przez jednego małżonka, ponieważ limit na osobę jest nieprzekraczalny i wynosi 760 zł.

Co ważne, bez znaczenia czy małżeństwo rozlicza się łącznie, czy rozdzielnie. By odliczyć ulgę na Internet każdy z małżonków musi posiadać dochód co najmniej takiej wysokości, by wystarczył na opłacenie wydatków na Internet, jak również dokument potwierdzający zapłatę z jego imieniem i nazwiskiem (np. faktura za Internet na oboje małżonków).

Uwaga na płatność łączną

Fiskus nie uzna także dokumentów, na których widnieje płatność łączna. Dotyczy to przede wszystkim osób, które korzystają z tzw. pakietów, np. Internet + TV lub Internet + telefon. Jeżeli natomiast w dokumentach z płatnością łączną wyszczególniono konkretne pozycje, w tym Internet, dokument taki będzie odpowiedni.

PIT-O

Aby odliczyć ulgę na Internet, należy do rozliczenia podatkowego dołączyć druk PIT-O w formie załącznika. Ważne, by najpierw wypełnić załącznik, a następnie zeznanie podatkowe, bowiem kwota 760 zł pomniejsza dochód. Podatnik, któremu przysługuje pełne odliczenie kwoty 760 zł, będzie miał podstawę opodatkowania pomniejszoną o tę kwotę. Oznacza to, że osoby nie korzystające z ulgi, opodatkowane 18 proc. podatkiem, zapłacą o 136,80 zł więcej. (760 zł x 18 proc.).

Co ważne, odliczenie to dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym. Oznacza to, że w rozliczeniu za rok 2018 nie ujmiemy opłaty za Internet uiszczonej w styczniu 2019. Możemy natomiast ująć opłatę ze stycznia 2018, poniesioną za grudzień 2017.

Ulga internetowa za dostęp do sieci w lokalu wynajmowanym

Osoby ponoszące wydatki na Internet w lokalu, który wynajmują lokatorom, nie mogą zaliczyć ich na poczet ulgi internetowej. Dzieje się tak ponieważ ulga na Internet obowiązuje wyłącznie dla Internetu na użytek własny, nie zaś na użytek najemców.

Co można odliczyć od podatku?

Aby skorzystać z ulgi internetowej, a także z innych ulg, warto wiedzieć co można odliczyć od podatku. Podatnicy mogą bowiem skorzystać m.in. także z ulgi prorodzinnej, odliczenia składek zdrowotnych ZUS, czy darowizn.