Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. To może być skuteczne narzędzie w dochodzeniu swoich praw

Prawo Dołącz do dyskusji
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. To może być skuteczne narzędzie w dochodzeniu swoich praw

Decyzja ubezpieczyciela może mieć duży wpływ na nasze życie – od decyzji o wypłacie odszkodowania po wykluczenie pewnych usług z naszej polisy ubezpieczeniowej. Niemniej nie zawsze podzielamy zdanie towarzystwa ubezpieczeń. Wówczas warto rozważyć odwołanie. 

Czym jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i jakie są jego cele?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to proces, w którym ubezpieczony ubiega się o zmianę decyzji podjętej przez ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia. Celem odwołania jest uzyskanie korzystniejszych warunków ubezpieczenia lub zmiana niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. Oto kilka najpopularniejszych sytuacji, w przypadku których warto rozważyć odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela:

 • Niezgodność z umową: jeśli decyzja ubezpieczyciela jest niezgodna z warunkami umowy ubezpieczenia, warto skorzystać z odwołania i ubiegać się o zmianę decyzji.
 • Błąd ubezpieczyciela: jeżeli decyzja ubezpieczyciela zawiera błędy lub nieprawidłowości, warto skorzystać z odwołania.
 • Niedostateczne odszkodowanie: gdy przyznane nam odszkodowanie z OC lub AC jest według nas nieadekwatne do poniesionych strat, rozważmy złożenie odwołania i ubieganie się o wyższą rekompensatę.
 • Nieuzasadnione odmowy: w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub udzielania pomocy, odwołanie może być naszą ostatnią deską ratunku.

Przykład odwołania bez problemu można znaleźć w sieci. W razie potrzeby można zgłosić się również do kancelarii odszkodowawczej.

Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zanim zaczniesz pisać odwołanie, zwróć uwagę na warunki i zasady swojego ubezpieczenia. Upewnij się, że Twoje odwołanie opiera się na faktach i paragrafach. W odwołaniu określ precyzyjnie, jakie zmiany chcesz uzyskać w decyzji ubezpieczyciela. Wymień punkt po punkcie swoje żądania. To pozwoli uniknąć nieporozumień. Powołaj się na dokumenty, umowy i dowody, które potwierdzą twoje żądania. Im bardziej konkretny będzie twój argument, tym większa szansa na sukces.

Użyj prostego i zrozumiałego języka. Bądź spokojny i uprzejmy. Unikaj agresywnych i obraźliwych słów, które mogą zaszkodzić twoim racjonalnym argumentom. Pamiętaj, że twój cel to przekonanie ubezpieczyciela do zmiany decyzji, a nie pójście z nim na udry. Do odwołania załącz dokumenty, które ugruntują twoje stanowisko. Upewnij się, że dokumenty są poprawne i aktualne. Mogą być to kopie umów, faktur, badań medycznych, wycen itp. Im więcej dowodów, tym większa szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku sprawy.

Pamiętaj, aby odwołanie obejmowało:

 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe,
 • datę i miejsce sporządzenia odwołania,
 • informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym, do którego kierujemy odwołanie,
 • numer polisy i numer szkody,
 • decyzję ubezpieczyciela,
 • wskazanie orzeczeń, z którymi ubezpieczony się nie zgadza,
 • uzasadnienie odwołania,
 • spis załączników (dokumenty potwierdzające zasadność odwołania),
 • oczekiwania ubezpieczonego (np. określenie konkretnej kwoty odszkodowania),
 • numer konta bankowego ubezpieczonego,
 • podpis ubezpieczonego.

Przy opracowaniu odwołania warto skorzystać z pomocy prawnika lub eksperta z dziedziny ubezpieczeń.

Kiedy i jakie kroki podjąć po decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel powinien odnieść się do naszego pisma bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Chyba że sprawa jest skomplikowana – wówczas termin na odpowiedź jest dwa razy dłuższy. Jeśli nasze argumenty zostaną uznane za zasadne,  możemy liczyć na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. Problemem jest, gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoją decyzję lub nie odpowie na odwołanie.

Po uwzględnieniu decyzji ubezpieczyciela warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować uzyskaną informację. Sprawdźmy, czy zastosowane warunki i zasady są zgodne z umową ubezpieczeniową, a uzyskane odszkodowanie jest adekwatne do szkody, jaką ponieśliśmy. Jeśli uznajemy, że decyzja ubezpieczyciela jest zgodna z umową i z naszymi żądaniami, to nie ma potrzeby podejmowania dalszych kroków.

Jeżeli ubezpieczyciel odrzuci argumenty, które mu przedstawiliśmy, możemy skorzystać z polubownego sposobu rozwiązania sporu (np. mediacji), zwrócić się do Rzecznika Finansowego albo wnieść powództwo do sądu.

Ile czasu mamy na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie najlepiej złożyć tuż po wystąpieniu przyczyny konfliktu, ponieważ wtedy pamiętamy jak najwięcej szczegółów, które mogą być istotne dla sprawy. Z biegiem czasu udowodnienie swojej racji bywa trudniejsze.

W prawie przewidziano 3-letni okres na złożenie odwołania w trybie standardowym. Jednak jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej wskutek przestępstwa, na złożenie odwołania mamy aż 20 lat.