Nieuczciwi najemcy to prawdziwa plaga, ale oto sprytny pomysł jak się przed nimi zabezpieczyć

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Nieuczciwi najemcy to prawdziwa plaga, ale oto sprytny pomysł jak się przed nimi zabezpieczyć

Najczęściej wykorzystuje się umowę najmu okazjonalnego jako najbezpieczniejszą dla wynajmującego. Dlaczego jednak nikt nie wspomina o tym, że rygor egzekucji można stosować również jako zabezpieczenie płatności z umowy najmu? Warto o tym wiedzieć.

Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego 

Umowa najmu okazjonalnego prawidłowo zawarta, zgłoszona do urzędu skarbowego, z kompletem załączników chroni wynajmującego z założenia bardziej niż zwykły najem. Pamiętać trzeba jednak, że umowa najmu okazjonalnego z jednym z małżonków jako najemcą, to już nie taki przyjemny temat. Wszystko sprowadza się do jednego z załączników do umowy najmu okazjonalnego. Załącznik ten stanowi oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji co do opróżnienia ze swoich rzeczy i wydania lokalu mieszkalnego wynajmującemu po ustaniu stosunku najmu. Oświadczenie te składa najemca u notariusza, w formie aktu notarialnego. Założenie jest takie, że sąd nada klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu w ciągu kilku dni i można udać się do komornika, aby dokonał eksmisji najemcy z zajmowanego lokalu. Co jednak z pieniędzmi, których od najemcy nie otrzymaliśmy?

Rygor egzekucji jako zabezpieczenie płatności z umowy najmu

Jednak rygorowi egzekucji można się również poddać w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC. Innymi słowy, najemca może poddać się rygorowi egzekucji do określonej kwoty np. 20.000 zł w związku ze zobowiązaniem co do zapłaty wynajmującemu wszelkich nieuregulowanych należności finansowych wynikających z umowy najmu. W szczególności należności te mogą obejmować czynsz, koszty eksploatacji lokalu czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu. Jak również koszty naprawienia szkody poprzez zwrot wynajmującemu wydatków i kosztów przywrócenia lokalu do stanu sprzed rozpoczęcia najmu.

Zatem jeśli najemca zalega z opłatami, to należności te można uzyskać od najemcy w takim skróconym postępowaniu. Sąd nadaje klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu. Następnie możemy udać się do komornika, aby ściągnąć należności chociażby zabezpieczając pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym najemcy, bądź z wypłaty najemcy. Nadal nie jest to złoty środek, aby najemca opuścił lokal, jednak wychodząc z założenia, że „lepszy rydz niż nic”, to wynajmujący ma szansę wyegzekwować swoje należności w znacznym stopniu.

Kwota wskazana w akcie notarialnym jest istotna

Trzeba jednak pamiętać, że kwota wskazana w akcie notarialnym stanowi górną granicę, do której może zostać prowadzona egzekucja na podstawie aktu notarialnego. Z drugiej strony brak wskazanej kwoty w akcie notarialnym spowoduje, iż egzekucja nie zostanie przeprowadzona. Natomiast zawsze można prowadzić egzekucję co do części przysługującego wynajmującemu roszczenia. W związku z tym lepiej wpisać więcej niż mniej, jeśli najemca się nie boi podpisać takiego aktu notarialnego. Tylko tak w zasadzie czego tu się bać? Uczciwy najemca będzie przecież regulował należności na bieżąco, wyda lokal po zakończeniu umowy, a rygor egzekucji zawarty w akcie notarialnym nigdy nikomu do niczego się nie przyda.