Władzy nie wszystko wolno. Jeśli policjant naruszył twoje prawa, możesz się na niego poskarżyć

Prawo Dołącz do dyskusji
Władzy nie wszystko wolno. Jeśli policjant naruszył twoje prawa, możesz się na niego poskarżyć

Prawo do złożenia skargi na działania funkcjonariusza jest podstawowym elementem ochrony wolności obywatelskich. Umożliwia ono każdej osobie podjęcie kroków prawnych w przypadku poczucia krzywdy doznanej ze strony policji. Skarga na policjanta powinna zostać rozpatrzona relatywnie szybko.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o Policji każdy obywatel ma prawo złożenia zażalenia na przeprowadzenie czynności przez funkcjonariusza publicznego do właściwego miejscowo prokuratora. Skargę na policjanta można złożyć w różnych sytuacjach: od naruszenia nietykalności cielesnej i szerzej – niewłaściwe zachowanie policjanta, po podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza. Skargę możesz złożyć samodzielnie albo skorzystać z pomocy prawnika, który dzięki swojemu doświadczeniu sprawnie przeprowadzi cię przez ten proces.

Funkcjonariusze nie powinni przesadzać. Inaczej czeka ich skarga na policjanta

Policjanci są zobowiązani działać w granicach prawa oraz według osadzonych w przepisach rozkazów przełożonych. Powinni być świadomi tego, że każdy ich czyn podlega ocenie pod kątem legalności i etyki zawodowej. Policja ma za zadanie chronić życie, zdrowie i mienie. Obywatel zaś ma prawo zasygnalizować, jeśli któreś z działań policji uważa za niezgodne z uregulowaniami. Ustawa o policji określa, że przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków służbowych może skutkować zarówno odpowiedzialnością dyscyplinarną, jak i karną. Przypadki, które mogą nosić znamiona przestępstwa, weryfikuje prokuratura.

Proces rozpatrywania skarg i wniosków jest fundamentem demokratycznego państwa prawa, zapewniającym, że żadne przestępstwo ani niewłaściwe postępowanie nie pozostaną bez echa. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Kodeks karny stanowią solidne podstawy, na mocy których obywatel może dochodzić sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 231 § 1. funkcjonariusz publiczny, który przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełni obowiązków, w związku z czym działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Na rozpatrzenie skargi na policjanta raczej nie trzeba długo czekać

Skargi i wnioski mogą być składane w jednostkach organizacyjnych policji w ustalonych dniach i godzinach. Protokół sporządza osoba przyjmująca zgłoszenie, a następnie podpisuje go zarówno osoba składająca skargę lub wniosek, jak i osoba przyjmująca zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego, a także krótki opis sprawy.

Skargi i wnioski, zgodnie z art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, są załatwiane bez zwłoki, ale nie później niż w miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe załatwienie skargi w tym terminie, jednostka organizacyjna policji ma obowiązek poinformować skarżącego o przyczynie opóźnienia oraz wyznaczyć nowy termin załatwienia skargi.

Terminy rozpatrzenia skargi lub wniosku w policji liczą się od daty wpływu dokumentów do odpowiedniej jednostki. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać oznaczenie organu oraz informację, w jaki sposób skarga została załatwiona. Należy umieścić również podpis osoby upoważnionej, wraz z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska. W przypadku odmownego załatwienia skargi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie.