Nauczyciele mogą otrzymać wynagrodzenie za strajk – przepisy to umożliwiają

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (133)
Nauczyciele mogą otrzymać wynagrodzenie za strajk – przepisy to umożliwiają

Nauczyciele od początku trwania strajku są straszeni otrzymaniem niższego wynagrodzenia. Skoro nie podejmują swoich obowiązków, ich pensja powinna zostać obniżona proporcjonalnie do nieprzepracowanych dni. Pomimo że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Regionalna Izba Obrachunkowa stoją na stanowisku, że wynagrodzenie nauczycieli za strajk nie przysługuje, przepisy pozwalają jednak na ich wypłatę.

Wynagrodzenie nauczycieli za strajk

Kwestia wypłaty wynagrodzenia zasadniczego w czasie strajku została uregulowana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z art. 23 ust. 2 zd. 1 pracownikowi w okresie strajku nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, zachowuje on jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Na tej podstawie RIO, jak i MEN stoją na stanowisku, że nie nauczycielom za czas strajku nie przysługuje wynagrodzenie.

Z drugiej jednak strony ta sama ustawa pozwala na zawarcie porozumienia, w ramach którego pracodawca może wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w czasie strajku. Na możliwość zawarcia takiego porozumienia zwraca uwagę ZNP w oficjalnym oświadczeniu.

Warunkiem jest zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową, która działa na terenie danej placówki, dotyczące zakończenia sporu zbiorowego. Żeby uniknąć potrącenia w kolejnym miesiącu (nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry) porozumienie musi określać, że pracownicy otrzymają wynagrodzenie. Porozumienie będzie podstawą prawną do wypłaty wynagrodzenia.

Stanie się tak dlatego, że przepisy Kodeksu Pracy pozwalają na uznanie porozumienia za źródło prawa. Mówi o tym art. 9 § 1 k.p., który wskazuje, że przez prawo pracy rozumie się również postanowienia układów zbiorowych pracy, inne porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 1999 roku (I PK 243/99).

Strajk nauczycieli a potrącenie wynagrodzenia

Osobną kwestię stanowi samo potrącenie wynagrodzenia. Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela (art. 87 k.p. oraz art. 91c KN) określają ściśle przypadki, w których można go dokonać. Wśród nich są roszczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych, zaliczki pieniężne oraz kary finansowe. Żadne z przepisów nie wspomina o potrąceniu z wynagrodzenia związanym ze strajkiem.

Jak więc widać pozbawienie pensji strajkujących może okazać się bardziej skomplikowane niż sądzono.