Zakaz korzystania z telefonu w szkole a prawo

Edukacja Prawo Dołącz do dyskusji
Zakaz korzystania z telefonu w szkole a prawo

Wielu uczniów przynosi do szkoły telefon w celu korzystania z niego w czasie przerw, a niekiedy też lekcji. Czy nauczyciel może odebrać urządzenie uczniowi, a dyrektor całkowicie zakazać jego przynoszenia?

Czy zakaz korzystania z telefonu w szkole jest zgodny z prawem?

Szkoła nie ma prawa do zupełnego zakazania używania telefonów na jej terenie. Nie istnieją takie przesłanki prawne. Jednakże może ustanowić swój statut. Zapisy w nim muszą zgadzać się z prawem oświatowym. W przypadku uznania przez kuratorium, że niektóre postanowienia są niedopuszczalne, może go uchylić lub odrzucić niektóre elementy. Aby uregulować warunki użytkowania urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, należy przedstawić je w takim dokumencie.

W statucie jest zatem możliwość ujęcia ograniczeń dotyczących użytkowania telefonów itp. w trakcie lekcji. Jednak nie można wprowadzić całkowitego zakazu używania ich w czasie przerw. Byłoby to niezgodne z obowiązującym prawem. Dzieci mogą kontaktować się w tym czasie z rodzicami.

Art. 64. (KRP) 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Art. 99 (u.p.o.) Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Czy nauczyciel może zabrać telefon uczniowi?

Nauczyciel ma prawo do zażądania od ucznia odłożenia telefonu w widoczne miejsce w czasie zajęć, ale w przypadku gdy taka możliwość jest ujęta w statucie szkoły. Nie może mu zabrać urządzenia, chyba że jest niepełnoletni, a rodzice wyrazili wcześniej zgodę na takie postępowanie w danej sytuacji. Osoby pełnoletnie albo rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia mogą w każdym momencie zażądać zwrotu swoich rzeczy, które są przetrzymywane przez szkołę. Z kolei zatrzymywanie ich w depozycie jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za uszkodzenie czy kradzież.

Brak możliwości korzystania z telefonu po zakończonych lekcjach może być swojego rodzaju środkiem wychowawczym, jeśli chodzi o niepełnoletnich uczniów. Jednak to postanowienie musi znajdować się w statucie, a opiekunowie prawni dziecka muszą o tym wiedzieć i zgodzić się na taki krok. Również niedopuszczalne jest przeglądanie zawartości telefonu przez osoby trzecie. To zachowanie niezgodne z prawem, naruszające prywatność dziecka, dlatego nauczyciel ani inny pracownik szkoły nie powinien tego robić.