300 zł miesięcznie zasiłku celowego na seks nie przysługuje niepełnosprawnemu renciście

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (91) 03.01.2016
300 zł miesięcznie zasiłku celowego na seks nie przysługuje niepełnosprawnemu renciście

Cezary Adamczyk

Niepełnosprawny będący na rencie zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o „przydział 300 zł na seks na miesiąc marzec”. W związku z wnioskiem organ wszczął postępowanie w celu ustalenia czy wnioskodawcy zasiłek celowy na w/w cel przysługuje. 

Sprawa znalazła swój finał w Sądzie, nadto odbiła się głośnym echem w mediach, jednakże wniosek inwalidy nie jest tak oczywiście bezzasadny jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

W tym miejscu warto wskazać, że niektóre media jako dodatkowy ,,smaczek” sprawy podawały informację, że kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do którego zwrócił się o zasiłek rencista jest jego była żona, co jednak pod względem prawnym nie ma żadnego znaczenia i należy ocenić jako poszukiwanie pewnego rodzaju taniej sensacji.

Przechodząc do meritum, zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, powstało więc pytanie czy za taką potrzebę można uznać ,,seks”.

WSA zauważył w swym wyroku, że ,,pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem nie jest jednak wyręczanie strony w zaspokajaniu jej wszelkich potrzeb życiowych, lecz jedynie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.”

Dalej Sąd wyjaśnił, że ,,może chodzić tu tylko o takie potrzeby, których zaspokojenie warunkuje podstawową egzystencję odpowiadającą godności człowieka, ewentualnie koszty pogrzebu. Natomiast w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych.” (wyrok WSA w Olszytnie II SA/Ol 1107/15).

Po zapoznaniu się z wyrokiem możemy się z nim zgodzić, przyjmując, że Państwo nie jest po to, żeby komuś umożliwić (za zapłatą) uprawiania seksu. Abstrahując już od tego że transakcja pomiędzy prostytutką, a klientem nie może być przedmiotem skutecznie prawnej umowy w świetle przepisów prawa podatkowego i Państwo dochodów takich nawet nie opodatkowuje, co wynika z przyjętej aksjologicznie negatywnej oceny tego zjawiska.

Jednakże można na sprawę spojrzeć również z drugiej strony, wnioskodawca nie jest bowiem wszak zdrowym mężczyzną, lecz inwalidą –nie przesądzając jednak w pełni danej sprawy, gdyż nie znamy jej wszystkich okoliczności faktycznych – co może utrudniać mu w znacznym stopniu zaspokojenie tej potrzeby w zwykle przyjęty sposób. Przy tym zapewne wielu czytelników zgodzi się, że potrzeba seksualna jest jedną z silniejszych i istotniejszych potrzeb w życiu (jak się wydaje zwłaszcza ale nie tylko u mężczyzn).

Powyższe rozważania nie są oderwane od rzeczywistości, gdyż w Holandii rząd opłaca usługi seksualne świadczone osobom niepełnosprawnym. Państwo to niewątpliwie słynie ze swej postępowości tym nie mniej wraz z rozwojem społeczeństwa Państwo może przyjmować na siebie zaspokajanie coraz dalej idących potrzeb jego obywateli (vide kwestia zapisania prawa do Internetu w Konstytucji).

Jednakże jak się wydaje wyrok WSA odpowiada zapatrywaniom większości naszego społeczeństwa, w konsekwencji Państwo nie będzie płacić nikomu ,,za seks”.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock