Studencie, musisz złożyć ZUS oświadczenie do 31 października, jeżeli nie chcesz utracić renty rodzinnej

Codzienne Rodzina Dołącz do dyskusji (200)
Studencie, musisz złożyć ZUS oświadczenie do 31 października, jeżeli nie chcesz utracić renty rodzinnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę świadczenia, jeżeli najpóźniej do końca października nie otrzyma zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Jest to bardzo łatwy sposób na utratę październikowej renty. Co należy zrobić?

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Renta rodzinna, zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje

uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są oczywiście m.in. dzieci zmarłego. To, że dzieci do pobierania owego świadczenia są uprawnione, nie oznacza jednak, że po osiągnięciu pełnoletności przez pobierającego rentę prawo to zanika.

Dzieci (własne, ale także przysposobione) prawo do renty mają:

  • do ukończenia 16 lat;
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia;
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy […].

O jaką szkołę chodzi?

Konieczność złożenia oświadczenia

Oczywiście użycie pojęcia „szkoła” samo w sobie może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, jednak podejmowanie nauki w szkole wyższej bez problemu wystarczy, aby prawo do renty rodzinnej dalej przysługiwało. Niestety, imperatywny charakter norm prawa administracyjnego wymusza, by to obywatel – co rok akademicki – przedkładał ZUS-owi zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wypadku, gdy nie posiada zaświadczenia o studiowaniu, zawiesza wypłatę renty informując – listownie – że należy do końca października złożyć stosowne oświadczenie.

Złożenie samego zaświadczenia, wydanego przez uczelnię, nie jest wystarczające, bowiem ZUS wymaga także złożenia wniosku o dalszą wypłatę świadczenia. Nie ma on szczególnej formy, toteż należy go sporządzić samodzielnie, załączając zarazem zaświadczenie z uczelni stanowiące dowód podejmowania nauki.

Jeżeli uda się zmieścić w terminie i ZUS otrzyma stosowny wniosek przed końcem miesiąca, to świadczenie w postaci renty rodzinnej powinno być wypłacone jeszcze w październiku. Niezłożenie stosownego wniosku powoduje przepadnięcie październikowej renty, a także każdej kolejnej – tak długo, jak ZUS nie poweźmie wiarygodnej informacji o kontynuowaniu nauki. A sam nie będzie tego sprawdzał.