Zmiany w CEIDG – czy pogorszy się sytuacja przedsiębiorców jednoosobowych?

Gorące tematy Firma Państwo Dołącz do dyskusji (92)
Zmiany w CEIDG – czy pogorszy się sytuacja przedsiębiorców jednoosobowych?

Dnia 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca w szczególności funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mająca wpływ na sytuację prawną milionów Polaków prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na czym polegają zmiany, i jak mogą wpłynąć na sytuację przedsiębiorców – o tym w niniejszym wpisie.

I. TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Najważniejsza w mojej ocenie zmiana dotyczy obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości pod adresem/ami, którym przedsiębiorca podlega wpisowi do CEIDG.

Wymienione dotyczy: adresu zamieszkania, adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresów dodatkowych miejsc, jeśli przedsiębiorca takie posiada oraz adresów do doręczeń. Czy stanowi to utrudnienie w prowadzeniu działalności?

Zazwyczaj nie, gdyż ów tytuł prawny do lokalu/i przedsiębiorca posiada, tym niemniej są i takie przypadki, gdy tytułu prawnego, którego można ,,przedłożyć” urzędnikom nie ma. Jednakże nie wydaje się to zbyt daleko idącym utrudnieniem, gdyż owym tytułem nie trzeba się legitymować składając wniosek o wpis.

W przypadku natomiast, powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisy zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.

Powyższy mechanizm ma służyć likwidacji fikcyjnych działalności gospodarczych, lub też takich, w których korespondencja powraca jako nieodebrana, gdyż osoba zakładająca działalność podała adres kolokwialnie mówiąc ,,z kosmosu”. Minister, a raczej jego podwładni zapewne będą interweniowali tylko w przypadku donosu, albo powzięcia z urzędu (np. przez prokuratora w toku postępowania karnego), że dany podmiot działa fikcyjnie, a więc uczciwi przedsiębiorcy nie powinni mieć co do zasady powodu do obaw.

II. DANE UJAWNIANE W CEIDG

Kolejna zmiana dotyczy danych ujawnianych w CEIDG.

Dane, które mogą być ujawnione w CEIDG to w szczególności: adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku. Zwrot ,,w szczególności” powoduje, że przedsiębiorca może podać również inne dane. Przedsiębiorca będzie mógł przy tym zastrzec, ze niektóre dane nie będą widoczne we wpisie działalności, ale znane będą jedynie administracji publicznej.

III. WPIS DANYCH Z URZĘDU

Dobrą zmianą jest dokonywanie z urzędu zmian w zakresie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu – dane dopisywana będą przez urzędy skarbowe. Jednej formalności mniej i zawsze to pewna oszczędność czasu.

Ponadto, z urzędu wpisywane będą informacje dotyczące:

 1. uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy;
 2. uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;
 3. uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
 4. uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 5. uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;
 6. wydania postanowienia o:
 • ogłoszeniu upadłości,
 • otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
 • uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie wykonywania działalności,
 • wykonaniu lub darowaniu środka karnego (zakaz) zgłoszonego do CEIDG a także informacje o usunięciu z KRK danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (zatarcie skazania)
 • wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

IV. WYKREŚLENIE Z CEIDG

Ponadto, CEIDG wykreśli przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

 1. w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 2. gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 3. po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Powyższe zmiany w ocenie autora wydają się być ,,dobrą zmianą” i w praktyce, choć niewiele zmienią w sytuacji przedsiębiorców, idą w dobrym kierunku.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników współpracujących z naszym serwisem.