Zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Co musisz zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (324)
Zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Co musisz zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Pracodawcy, którzy zatrudniają młodocianego pracownika mogą liczyć na zwrot kosztów kształcenia jeśli spełnią odpowiednie warunki. Dofinansowanie mogą otrzymać jednak już po zakończeniu przez młodocianego nauki zawodu. Jakie warunki musi spełnić pracodawca, by złożyć taki wniosek?

Zwrot kosztów kształcenia: warunki otrzymania dofinansowania

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca może otrzymać zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Musi jednak spełniać określone warunki:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Uwaga: zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka młodociany o zwarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego (albo przyjęcia go na kurs kwalifikacyjny zawodowy) w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

Wysokość dofinansowania

W tej samej ustawie (art. 122 ust. 2) określono również wysokość dofinansowania, jakie maksymalnie może uzyskać pracodawca. W przypadku nauki zawodu jest to kwota do 8081 zł (przy okresie kształcenia do 36 miesięcy; krótszy okres to proporcjonalne dofinansowanie). Z kolei jeśli pracodawca przyuczał młodocianego do danej pracy, to kwota dofinansowania wynosi 254 zł za każdy miesiąc kształcenia.

Co ważne, kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych musi wynieść jednak 105% w roku poprzedzającym wypłatę dofinansowania.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek. Ważne, by nastąpiło to maksymalnie po 3 miesiącach od zdania przez pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1,

– kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

– kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Dofinansowanie kosztów jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wzory wniosków można odnaleźć w Biuletynach Informacji Publicznej (jak widać, naprawdę znajduje się tam sporo użytecznych informacji) poszczególnych jednostek samorządowych.