Alimenty w ciąży nie są trudne do uzyskania. Czasami wystarczy samo uprawdopodobnienie ojcostwa

Rodzina Dołącz do dyskusji (3)
Alimenty w ciąży nie są trudne do uzyskania. Czasami wystarczy samo uprawdopodobnienie ojcostwa

Kobieta może ubiegać się o alimenty w ciąży. Zgodnie z przepisami ojciec dziecka musi zapewnić jej utrzymanie. Koszt ustalany jest indywidualnie, podobnie jak okres, za który należą się alimenty.

Alimenty w ciąży – od kiedy?

Zobowiązania do płacenia alimentów w czasie ciąży możemy podzielić na dwie sytuacje. Kiedy przyszli rodzice są małżeństwem i kiedy nim nie są. Oczywiście, jak nietrudno się domyśleć, pierwszy przypadek będzie prostszy. Kluczowe dla ustalenia obowiązku ponoszenie kosztów utrzymania jest ojcostwo. Zanim sąd przyzna kobiecie alimenty, musi uzyskać pewność, że ojcem jej dziecka jest mężczyzna, od którego ich dochodzi. Sprawa w przypadku pozostawania w związku małżeńskim jest dość prosta. Zgodnie z przepisami ojcem jest mąż matki.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Sprawa komplikuje się w pozostałych przypadkach. Aby uzyskać alimenty, trzeba uprawdopodobnić ojcostwo. W trakcie postępowania matka musi więc dostarczyć dowodów potwierdzających taką możliwość. Do uprawdopodobnienia ojcostwa wystarczy samo wykazanie, że w okresie między 180 a 300 dniem przed planowanym porodem miało miejsce współżycie płciowe.

Zgodnie z przepisami taki mężczyzna jest zobowiązany do alimentów. Koszty mogą zostać przyznane za trzy miesiące w okresie porodu oraz za trzy miesiące po urodzeniu dziecka. W tym czasie matka musi wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa oraz przyszłe alimenty. Jeżeli tego nie zrobi albo okaże się, że ojcem jest ktoś inny, będzie musiała zwrócić otrzymane wcześniej pieniądze.

Alimenty w ciąży – kwoty

Sama kwota alimentów jest ustalana indywidualnie, jest więc zależna od sytuacji. Tutaj kwestią decydującą jest zdrowie matki i jej zatrudnienie. Jeżeli matka nie pracuje, ojciec może zostać zobowiązany do pokrycia całości kosztów jej utrzymania.

Co do zasady alimenty w ciąży są przyznawane za trzy miesiące. W szczególnych sytuacjach, z ważnych powodów matka dziecka może jednak żądać udziału ojca w kosztach swojego utrzymania przez dłuższy czas. Takimi ważnymi powodami może być np. stan zdrowia, chodzi tu zarówno o chorobę matki, jak i dziecka.

Warto pamiętać, że obok kosztów utrzymania matce przysługuje również żądanie pokrycia przez ojca odpowiedniej części szczególnych wydatków, jakie poniosła. Są to wydatki konieczne – takie jak ubranka, środki higieniczne, wózek, wyprawka. Obok wydatków matka może dochodzić również pokrycia strat majątkowych – kosztów leków, specjalistycznych zabiegów.

Brak uprawdopodobnienia ojcostwa w okresie ciąży nie przekreśla późniejszego dochodzenia alimentów za ten okres. Po urodzeniu dziecka można domagać się alimentów wstecz.

Alimenty w ciąży postępowanie przed sądem

W praktyce otrzymanie alimentów w ciąży sprowadza się do złożenia odpowiedniego powództwa w sądzie. Podczas postępowania sąd określi wysokość należnej kwoty, sposób jej płatności oraz jej termin. Alimenty na czas ciąży nie są właściwymi alimentami, mają stanowić jedynie swoisty środek zabezpieczający matkę jeszcze przed wszczęciem procesu o alimenty oraz wspomóc ją w tym szczególnym okresie. W trakcie postępowania podobnie jak w pozostałych sprawach alimentacyjnych, sąd zapozna się z przedstawionymi przez matkę wydatkami oraz zbada możliwości zarobkowe ojca. Po zbadaniu sprawy wyda orzeczenie, które z urzędu otrzyma rygor natychmiastowej wykonalności. Z urzędu nada również klauzule wykonalności. Zażalenie ojca nie wstrzymuje tego trybu.