Jazda skuterem po zatrzymaniu prawa jazdy jest zdaniem niektórych możliwa. Czy faktycznie?

Moto Dołącz do dyskusji (72)
Jazda skuterem po zatrzymaniu prawa jazdy jest zdaniem niektórych możliwa. Czy faktycznie?

Jeden z serwisów internetowych twierdzi, że można jeździć skuterem po zatrzymaniu prawa jazdy. Czy to oznacza, że przepisy są dziurawe? Czy należy jak najszybciej usunąć ową lukę? No cóż, niekoniecznie.

Czy można jeździć skuterem po zatrzymaniu prawa jazdy?

Jak powszechnie wiadomo, według art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym, funkcjonariusz policji ma pewne uprawnienia. Ustawodawca stanowi, że policjant

zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym […]

Określenie „zatrzyma” oznacza, że jest to działanie obligatoryjne. Pokwitowanie ponadto uprawnia kierującego do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania dokumentu. Jeżeli kierujący nie ma przy sobie dokumentu prawa jazdy, to jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania owego staroście. W wypadku, gdyby tego nie zrobił, policjant zatrzyma dokument przy pierwszej lepszej okazji, toteż nie da się uniknąć tejże „kary”.

Zatrzymanie prawa jazdy a jazda skuterem

Osoba, której prawo jazdy zostało zatrzymane, traktowana jest jak osoba niemająca uprawnień do kierowania pojazdami. Niektórzy wskazują, że osoby, którym zatrzymano prawo jazdy, w dalszym ciągu mogą poruszać się skuterem. Jest to w zasadzie nieprawda, chociaż w rzeczywistości w większości wypadków może tak być. Jak to możliwe? Chodzi o zmiany, jakie zaszły w przepisach w 2013 roku.

Przed 2013 rokiem, jazda motorowerem lub czterokołowcem lekkim wymagała karty motorowerowej (u osób, które ukończyły 13 lat), bądź ukończenia 18 roku życia. Nowelizacja przepisów wprowadziła jednak nową kategorię prawa jazdy — AM, którego posiadanie jest obecnie wymagane, by móc poruszać się motorowerem. Mając jednak naczelną zasadę lex retro non agit, uznano, że osoby, które w momencie wejścia w życie ustawy, tj. w 2013 r., miały ukończone 18 lat — nie muszą mieć specjalnego prawa jazdy na motorower.

Wobec osób urodzonych przed 19 stycznia 1995 stosuje się art. 133 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Są to osoby uprawnione do kierowania motorowerem z mocy prawa, toteż zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w moim odczuciu nie wyłącza możliwości zastosowania wobec nich powyższego przepisu (nawet jeżeli zatrzymanie dokumentu równe jest utracie uprawnień — dotyczy to uprawnień, jakie płyną z zatrzymanego dokumentu) — jeżdżą oni „na dowód osobisty”. Jest to wyjątek od ustawowej reguły, chociaż de facto (z racji wieku) obejmuje przytłaczającą większość kierowców.