Jak odejść z pracy SMS-em – poradnik

Praca Prawo Dołącz do dyskusji (55)
Jak odejść z pracy SMS-em – poradnik

Zwolnienie z pracy to zazwyczaj mało przyjemny moment życia zawodowego. Chyba, że to my jako pracownicy wręczamy wypowiedzenie po otrzymaniu wymarzonej oferty zarabiania w innym miejscu. Czasem takie rozstania nie należą do łatwych i wielu woli unikać bezpośredniej konfrontacji. A zatem czy można zwolnić się z pracy przez wysłanie SMS? Teoretycznie tak.

Jaką formę ma właściwie oświadczenie w formie SMS?

Rozważania o złożeniu wypowiedzenia z pracy za pośrednictwem SMS należy rozpocząć od ustalenia jaką formę przewidzianą prawem spełnia taka wiadomość. Zgodnie z interpretacją przepisów dokonywaną przed praktyków i sądy, w tym przypadku mamy do czynienia z formą dokumentową.

Do zachowania tej formy przy danej czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu. Istotne jest też, by zrobić to w sposób umożliwiający zidentyfikowanie jego autora. Sam dokument definiuje się z kolei jako nośnik informacji pozwalający na zapoznanie się z jej treścią.

Nieistotnym elementem jest substrat, na którym informacja została ulokowana (papier, skóra, drewno, metal, dysk komputerowy, karty pamięci, pendrive, urządzenia umożliwiające nagranie i odtworzenie głosu itp.).

wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2022 r., sygn. akt I AGa 323/20

Nie ma więc wątpliwości, że wysłanie wiadomości SMS z konkretnego numeru, przypisanego do danej osoby spełnia warunki złożenia oświadczenia w formie dokumentowej.

Kodeks pracy mówi o formie pisemnej

Regulacje co do tego jaką formę powinno przybrać złożenie rozwiązanie umowy o pracę znajdziemy w Kodeksie pracy. Art. 30 § 3 stanowi, iż oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Niezależnie zatem od tego, czy rozwiązanie stosunku pracy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy też mamy do czynienia z tzw. „dyscyplinarką” oświadczenie powinniśmy ostatecznie otrzymać lub złożyć na papierze.

Co ciekawe, w przepisach nie ma mowy o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron. Stąd też wniosek, iż w takim przypadku zachowanie formy pisemnej nie jest wymagane. Nie ma więc przeszkód, by strony skorzystały w takim przypadku z formy dokumentowej jaką może być SMS, MMS lub e-mail.

No dobrze, a więc skoro przepisy nie przewidują formy dokumentowej w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez, to zwolnienie za pośrednictwem SMS nie jest możliwe? Jak się okazuje niekoniecznie.

Czy można zwolnić się z pracy przez wysłanie SMS? Sąd Najwyższy jest na tak

Pomimo tego, że przepisy co do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę są jasne i nie można ich wyłączyć, to wcześniejsze skorzystanie z innej formy nie jest wykluczone. Z pomocą przychodzi tu orzecznictwo Sądu Najwyższego. Stanowi ono, że poinformowanie o zwolnieniu z pracy inaczej niż na piśmie sprawia, że oświadczenie jest wadliwe, ale skuteczne.

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15

Widzimy zatem, że można skutecznie zwolnić się z pracy chociażby w czasie rozmowy telefonicznej. Problem będzie jednak z ewentualnym utrzymaniem w mocy takiego oświadczenia w razie sporu sądowego. Poza tym w orzecznictwie znajdziemy też rozwiązanie umożliwiające pozbycie się problemu z wadliwością złożonego oświadczenia.

Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 k.p.).

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II PK 178/06

Tak więc jeżeli chcemy zwolnić się z pracy za pośrednictwem na przykład SMS to jest to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, by jednocześnie wysłać takie samo oświadczenie pocztą. Tylko w takim wypadku spełnimy bowiem ustawowe warunki co do zachowania formy pisemnej. Należy też zadbać o to, by w razie kłopotów mieć konkretne zabezpieczenie. Musimy udowodnić, iż nasz szef mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia w dniu jego wysłania drogą elektroniczną. Warto zatem mieć potwierdzenie dostarczenia lub odczytania wiadomości.

Niezależnie od prawnych wariantów warto pamiętać, że takie sytuacje jak zwolnienie z pracy warto rozwiązywać osobiście w czasie rozmowy. Zarówno zwalniany pracownik jak i tracący osobę zatrudnioną szef zasługują na choć krótkie wyjaśnienie powodów naszej decyzji. Rozwiązania z wykorzystywaniem przeróżnych środków porozumiewania się na odległość warto zostawić na naprawdę wyjątkowe sytuacje.