Wzrost płacy minimalnej od 2020 roku to nie koniec podwyżek wynagrodzenia

Praca Dołącz do dyskusji (136)
Wzrost płacy minimalnej od 2020 roku to nie koniec podwyżek wynagrodzenia

Wraz z 2020 rokiem nie tylko wzrasta płaca minimalna. Kolejna zmiana to dodatek stażowy poza wynagrodzeniem minimalnym. Na takim rozwiązaniu skorzystają przede wszystkim osoby pracujące w sektorze publicznym i zarabiające na poziomie zbliżonym do 2600 złotych miesięcznie. 

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze pracy przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Tym samym na wynagrodzenie, które nie może być niższe niż to minimalne, składa się nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także premie czy różne dodatki. W 2020 roku nastąpił kolejny wzrost wynagrodzenia minimalnego – wynosi ono teraz 2600 złotych.

Czym jest dodatek stażowy?

Różnorodność stosowanego nazewnictwa czy odmienne zasady przyznawania dodatku stażowego sprawiły, że konieczne okazało się wprowadzenie jego definicji. Według znowelizowanych przepisów dodatek stażowy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę

Co nie będzie wliczane do wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku?

Dodatek stażowy poza wynagrodzeniem minimalnym to nie pierwsza tego typu zmiana w ostatnich latach. Zgodnie z artykułem 6 ust. 5 pkt 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie bierze się pod uwagę:

  • Nagrody jubileuszowej;
  • Odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytuł niezdolności do pracy;
  • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • Dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Dodatek stażowy poza wynagrodzeniem minimalnym sprawi, że osoby z większym doświadczeniem będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż początkujący pracownicy

Dotychczasowe zaliczanie dodatku stażowego do płacy minimalnej prowadziło niejednokrotnie do niesprawiedliwych sytuacji. Zdarzało się bowiem, że pracownik z wieloletnim doświadczeniem miał niższe wynagrodzenie zasadnicze niż nowy pracownik. Pierwszemu do wynagrodzenia minimalnego wliczany był bowiem dodatek stażowy, drugi – któremu dodatek stażowy jeszcze nie przysługiwał – miał po prostu wyższe wynagrodzenie zasadnicze. W efekcie obaj zarabiali tyle same, a dodatek stażowy trudno było wówczas uznać za jakikolwiek sposób gratyfikacji za wieloletnią pracę. Dodatek stażowy poza wynagrodzeniem minimalnym ma pomóc wyeliminować taką sytuację. Pracownicy z dłuższym stażem będą mogli realnie odczuwać wzrost wynagrodzenia. Nie powinno też dochodzić do sytuacji, w których osoby nowo zatrudnione otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż pracownicy z doświadczeniem.

Nie każdy pracownik skorzysta na zmianie przepisów

Dodatek stażowy poza wynagrodzeniem minimalnym w 2020 roku to korzystne rozwiązanie przede wszystkim dla osób z długim stażem, które zarabiają na granicy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie każdy jednak odczuje pozytywne zmiany przepisów. Dodatek stażowy nie ma bowiem charakteru powszechnego. Przysługuje on tylko niektórym grupom zawodowym – na przykład pracownikom samorządowym, nauczycielom czy żołnierzom zawodowym. Pracownicy spoza sfery budżetowej będą mogli liczyć na dodatek stażowy, jeśli zostanie on przewidziany w regulaminie wynagradzania, przepisach zakładowych czy ponadzakładowych. Pracodawca ma bowiem możliwość ustalania warunków wynagrodzenia pracowników, w tym decydowania o składnikach pensji.