Zmieniły się limity dorabiania do emerytury z ZUS. Ile dodatkowo będą mogli zarobić pracujący seniorzy?

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (313)
Zmieniły się limity dorabiania do emerytury z ZUS. Ile dodatkowo będą mogli zarobić pracujący seniorzy?

Dorabianie do emerytury ZUS to smutna konieczność coraz większej liczby emerytów. Ci powinni ze szczególnym zainteresowaniem przyjrzeć się nowym limitom. W nadchodzącym kwartale będą mogli dorobić o około 200 zł mniej, aby ZUS nie zmniejszył wysokości ich świadczenia.

Świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS nie należą do najwyższych. Co prawda ich wysokość jest uzależniona od dochodów osiąganych w toku zawodowej aktywności, jednak przejście na jesień życia zazwyczaj ma negatywny wpływ na domowe budżety. Z tego powodu emeryci cieszący się dobrym zdrowiem często decydują się na dalszą pracę lub okazjonalne dorabianie do emerytury.  Obniżenie wieku emerytalnego z pewnością przyczyniło się do zwiększenia skali tego zjawiska. Niestety w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów jesteśmy daleko w tyle, jeżeli chodzi o jakość życia na emeryturze. Podczas gdy niemiecki czy holenderski emeryt swoją jesień życia spędza zwiedzając Europę, polski ma problemy z utrzymaniem się.

Coraz więcej seniorów dorabia do przyznanej im emerytury. Trzeba przy tym pamiętać, że dorabianie do emerytury ZUS ma pewne ograniczenia. Nie jest to zabronione, ale ustawodawca ustanowił pewien próg dodatkowych przychodów, po którego osiągnięciu wysokość wypłacanej emerytury zostaje zmniejszona. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń. Inaczej wygląda kwestia osób pobierających wcześniejsze emerytury bądź renty. W ich przypadku istotny jest jeden wskaźnik – wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez GUS. Te w drugim kwartale 2020 r wyniosło 5024,48 zł.

Dorabianie do emerytury ZUS

Zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury wynika z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Wysokość emerytury ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W nadchodzącym kwartale jest to kwota 3517,20 zł. Emerytura ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

Z kolei zawieszenie prawa do emerytury następuje w momencie przekroczenia przychodów o 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W nadchodzącym kwartale jest to kwota 6531,90 zł.

Dla porównania, w ubiegłym kwartale powyższe kwoty wynosiły odpowiednio 3732,10 zł i 6931,00 zł. Płynie z tego prosty wniosek, że przez najbliższe miesiące emeryci będą mogli dorabiać mniej, a różnica jest całkiem spora i wynosi ok. 200 zł.

7. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
8. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998.

Na zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury wpływ mają przychody uzyskiwane z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Mowa więc m.in. o umowie o pracę, zlecenie, agencyjnej, umowy o świadczenie usług.