Wytrzeźwiałka plus? Pojawił się projekt ustawy, która umożliwi tworzenie izb wytrzeźwień w każdej gminie

Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Wytrzeźwiałka plus? Pojawił się projekt ustawy, która umożliwi tworzenie izb wytrzeźwień w każdej gminie

Izba wytrzeźwień w każdej gminie? Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozwoli na dowolne tworzenie „wytrzeźwiałek”, choć zapłacą za nie samorządy. Czyżby posłowie dostrzegali skalę problemu, jakim jest alkoholizm w Polsce?

Izba wytrzeźwień w każdej gminie

Obecnie art. 39 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że

Organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień.

Nowelizacja zakłada zmianę jedynie jednego przepisu, właśnie tego wskazanego powyżej. Ma on otrzymać brzmienie:

Organy gminy i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień.

Zmiana zatem, choć teoretycznie niewielka, to jednocześnie jest bardzo daleko idąca. Proponowane regulacje pozwolą na tworzenie izb wytrzeźwień w niemal każdej gminie. Obecnie funkcję izb wytrzeźwień w niewielkich gminach pełnią budynki policji. Postanowiono więc odciążyć policję, przerzucając możliwość utrzymywania izb wytrzeźwień na samorządy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa sytuację, w której można trafić do izby wytrzeźwień.

Jak trafić do izby wytrzeźwień i ile to kosztuje?

Może to nastąpić w sytuacji, gdy osoby w stanie nietrzeźwości (czyli gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość)

  • swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy,
  • znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu,
  • zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Takie osoby są wówczas doprowadzane do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub pobytu albo do podmiotu leczniczego. Jednakże gdy brak jest izby wytrzeźwień lub właściwej placówki, osoba nietrzeźwa doprowadzana jest na policję.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, zmiana ma mieć niewielkie skutki finansowe dla samorządów. Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień? Obecnie 343,54 zł, a opłata ta ma pokrywać ten koszt w pełni. Ma to być zatem nawet źródłem dodatkowych dochodów gmin.

Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Kobiety oraz osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od mężczyzn (niepełnoletnich zwalnia się natychmiastowo, jeżeli zażądają tego rodzice lub opiekunowie prawni). Na doprowadzenie do izby wytrzeźwień przysługuje zażalenie do sądu rejonowego.

Wobec osoby umieszczonej w izbie wytrzeźwień można stosować środki przymusu, a przed przyjęciem do izby należy zdeponować rzeczy osobiste.

O zwolnieniu osoby przyjętej z izby wytrzeźwień lub placówki decyduje odpowiednio dyrektor izby wytrzeźwień, kierownik placówki lub upoważniona przez niego osoba, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera.