Jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT od split payment – wyjaśniamy krok po kroku

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (50)
Jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT od split payment – wyjaśniamy krok po kroku

Środki gromadzone na rachunkach VAT przedsiębiorców korzystających ze split payment mogą być przeznaczone na składki ZUS. Warunek jest jeden: przelew nie może odbyć się z wykorzystaniem metody podzielonej płatności. Sprawdź jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT.

Jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT MPP

Ustawodawca przewidział możliwość opłaty składek ZUS ze środków pochodzących z rachunku VAT przedsiębiorcy korzystającego z metody podzielonej płatności. Stanowi o tym art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b Prawa bankowego:

„Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

Należy jednak zwrócić uwagę na to, z którego rachunku dokonujemy przelewu (por.: zmiany w split payment 2019). Jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT? Dokonując przelewu odpowiedniej kwoty z rachunku, dla którego utworzono subkonto VAT. Pieniądze dotrą do ZUS tylko za pośrednictwem tradycyjnego przelewu.

Odpowiednie mechanizmy bankowe działają w tym przypadku komplementarnie. Oznacza to, że po wykonaniu przelewu z konta, do którego utworzono rachunek VAT, mechanizmy te uzupełnią bądź pokrywają kwotę przelewaną w celu uiszczenia składki ZUS (o ile system danego banku dysponuje taką funkcją) z rachunku VAT.

ZUS zwraca składki opłacone przez split payment

W komunikacie ZUS objaśniającym jak opłacić składki ZUS z rachunku VAT MPP widnieje informacja, z której wynika, że do operacji tej nie należy stosować metody split payment. Zakład wystosował komunikat po licznych przypadkach opłacania przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie społeczne właśnie metodą podzielonej płatności. Warto wiedzieć, że przelewy na ZUS dokonywane za pośrednictwem split payment wrócą na konto nadawcy (zob.: jak stosować split payment). Tym samym przedsiębiorca może spóźnić się z zapłatą składek, a co za tym idzie – ponieść konsekwencje. Należą do nich: odsetki za zwłokę oraz wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.  Zgodnie z art. 62c ust. 11 Prawa bankowego:

„W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.”

KIR zaleca blokowanie split payment dla płatności do ZUS

Jak wynika z komunikatu ZUS, w związku z powtarzającymi się przypadkami opłacania składek ZUS poprzez MPP, Krajowa Izba Rozliczeniowa zaleciła bankom blokowanie możliwości dokonywania tego rodzaju transakcji. Indywidualne rachunki składkowe (NRS) nie współpracują z metodą podzielonej płatności, ponieważ bank nie może dla nich prowadzić rachunku VAT. Obowiązkowy split payment nie dotyczy zatem płatności na rzecz ZUS.