Koszty komornicze 2019. Ile trzeba zapłacić komornikowi? Jakie są opłaty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym?

Gorące tematy Codzienne Państwo dołącz do dyskusji (104) 25.12.2018
Koszty komornicze 2019. Ile trzeba zapłacić komornikowi? Jakie są opłaty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym?

Tomasz Laba

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa o kosztach komorniczych. Ten akt prawny dość znacząco zmienia zasady finansowania kancelarii komorniczych, ale także wysokości opłat za poszczególne czynności komornika. Jakie są koszty komornicze 2019?

Najważniejszą zmianą, a jednocześnie największą rewolucją dla komorników jest zmiana charakteru uzyskiwanych przez nich opłat egzekucyjnych. Od stycznia stanowią one dochód Skarbu Państwa, a komornik jest jedynie uprawniony do otrzymania prowizji od tych opłat. Pomijając zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania, warto przedstawić wysokość opłat i kosztów komorniczych, które będą obowiązywać od nowego roku.

Koszty komornicze 2019

Opłaty komornicze dzielą się na:

  • opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

Ponadto opłaty komornicze dzieli się na opłaty stosunkowe oraz opłaty stałe. Opłata stosunkowa jest obliczana jako określony procent kwoty, która podlega egzekucji. Wysokość opłaty stałej z kolei jest wyraźnie określona w przepisach, taka sama dla wszystkich spraw z danej kategorii.

Koszty komornicze 2019 – kto płaci komornikowi?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi – to zależy. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości. Wysokość opłaty może ulec zmniejszeniu w zależności od konkretnych okoliczności w sprawie. Przede wszystkim, jeżeli dłużnik w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

W pewnych sytuacjach opłata egzekucyjna obciąża wierzyciela. Dzieje się tak w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na jego wniosek.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Od tego wyjątku jest jednak wyjątek, który pozwoli komornikowi na obciążenie dłużnika tą opłatą.

Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Zasada jest więc następująca. Opłatę egzekucyjną zobowiązany jest zapłacić dłużnik. Jeżeli jednak postępowanie zostanie umorzone na wniosek wierzyciela, wtedy opłatą egzekucyjną w wysokości 5% zostanie obciążony wierzyciel. Z kolei jeżeli w tym przypadku wierzyciel wykaże, że umorzenie postępowania nastąpiło z powodu zawarcia porozumienia z dłużnikiem, opłatą w wysokości 5% zostanie obciążony dłużnik.

Koszty komornicze 2019 – opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Nowa ustawa zaostrza zatem finansową odpowiedzialność wierzyciela za kierowanie do egzekucji spraw, które nigdy nie powinny trafić do komornika.

Koszty komornicze 2019 – opłata za udzielenie zabezpieczenia

Postępowanie zabezpieczające jest zdecydowanie za mało popularne wśród wierzycieli. To błąd, ponieważ w znaczący sposób zwiększa szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Niemniej jednak ustawodawca zmienił wysokość opłaty za wykonanie zabezpieczenia przez komornika.

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-30 ustawy o kosztach komorniczych.

Koszty komornicze 2019 – opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej – 400 złotych.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb – 1500 złotych.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia – 2000 złotych.

Jeżeli nieruchomość, lokal lub pomieszczenie są wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, opłatę, o której mowa w ust. 2, powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Tak ustalona opłata opłata nie może być wyższa niż 30 000 złotych.

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, albo zarządcy w zarząd nieruchomości – 400 złotych.

Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie – 1000 złotych.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione w przepisach niniejszego oddziału – 400 złotych.

Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia niż wymienione w art. 31 – 300 złotych.

Koszty komornicze 2019 – pozostałe opłaty za poszczególne czynności

Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzenie spisu inwentarza – 400 złotych.

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty – 40 złotych.

Opłata stała za protokół stanu faktycznego – 400 złotych.

Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego – 1000 złotych.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801 2 kpc – 100 złotych.

Komornikowi, który podejmuje czynności poza siedzibą kancelarii i utrwala ich przebieg w sposób przewidziany w art. 809 1  kpc, należy się zryczałtowany zwrot kosztów związanych z utrwalaniem oraz przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku, w wysokości 50 złotych, niezależnie od liczby czynności i objętości danych utrwalonych w sprawie – opłata za nagrywanie czynności komornika.

104 odpowiedzi na “Koszty komornicze 2019. Ile trzeba zapłacić komornikowi? Jakie są opłaty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym?”

  1. Dajcie już spokój z tymi tematami bo ludzi z kancelarii to już wkurza . Zrozumcie w końcu że ta ustawa to ostatnie s…. Jeśli ch…. Z ministerstwa sprawiedliwości myślą że zajedziemy się na śmierć z tego powodu że sobie napisali że to jest jakaś służba to się mylą Niech służbę i niskie wynagrodzenia Ziobro wpisze w ustawę o bankach i niech jego babsko robi za darmo a nie za 50000 zł na miesiąc. Egzekucji nie będzie czy to jest trudne do zrozumienia. Zwolnienia to codzienność. Praca za pięciu to też codzienność. Jeszcze sędziowie będą nas zazynac kontrolami terminowoscia a komornik będzie od nas tego wymagał co skończyć się musi odejsciami. Zresztą niech wpisza służbę dla każdego swojego pisowskiego pociota który zarabia znacznie powyżej swojej inteligencji _ zakładam że jakąś mają . Pracujący wam komusze s…. Pokażą. Tylko komornicy jeszcze chyba liczą na cud. Wyrokami proszę zacząć wycierac sobie dupke albo lepiej cofnijcie pozwy to mniej doplacicie do tej kpiny ze zobowiązań. Szczęśliwego Nowego roku wierzyciele.

    • Niestety, ale prawda. Niestety, ale komornicy w ogóle nie szukają majątku dłużnika i dlatego skuteczność wynosi tylko ok. 20% egzekucji. Druga sprawa, że teraz będzie pewnie 10%. Żadnych pozytywnych zmian aby wyroki były wykonywane, bo po 4 latach procesu dłużnik już dawno poukrywa majątek. Brak jest też pozytywnych wniosków od komorników, aby egzekucje były skuteczniejsze. Jedynie czego chcą komornicy to zaliczki, z których niektórzy tylko żyją. Cóż za oszustów wszyscy zapłacimy wyższymi cenami.

      • Ciekawe co dzisiaj robiłem. Szukałem w każdej ze spraw w terenie. 20% to przy tych przepisach bardzo dużo. Szukał Pan kiedykolwiek majątku dłużnika? Mają majtek wyłączony z egzekucji. Wnioski były ale ms nie słucha a rafalska dalej uważa że Polacy są biedni żeby płacić długi. Kraj dla oszustów… Niestety.

  2. No dobra. Ustawodawca obniżył koszty, o 1/3, a w razie wpłaty z marszu do prawie zera, cwaniakom posługującym się gotówką i programowo nie płacącym, podwyższył o 1/4 etatowcom i emerytom. Pomijając lekką sprzeczność z głoszoną chęcią ulżenia „zwykłym ludziom” – nic w tym złego. Cała reszta to ozdobniki, armata na muchy, bo ile w końcu się robi tych spisów czy odebrania ruchomości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *