Bez zgody drugiego małżonka można czasem niewiele zrobić. Wszystko zależy od kilku czynników

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Bez zgody drugiego małżonka można czasem niewiele zrobić. Wszystko zależy od kilku czynników

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje prawne ustanowienie wspólności majątkowej. Wszystkie od tej pory dobra nabyte zarówno przez męża, jak i żonę – oboje czy też osobno, stanowią majątek wspólny. Co zatem należy do majątku osobistego?

Majątek wspólny a osobisty

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi/wchodzą:

 • dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i osobistego,
 • wynagrodzenie za pracę, a także dochody z innej działalności przynoszącej zarobki,
 • środki na rachunku otwartym bądź pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie (dotyczy ubezpieczeń społecznych),
 • przedmioty codziennego użytku, nawet w przypadku nabycia ich przez zapis, dziedziczenie bądź darowiznę (inaczej sprawa wygląda tylko wtedy, jeśli życzenie darczyńcy itp. było odmienne).

Natomiast w skład majątku osobistego wchodzą:

 1. Przedmioty majątkowe:
 • które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • zaspokajające potrzeby osobiste tylko jednego małżonka,
 • przyznane jednemu małżonkowi za jego osiągnięcia,
 • nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 1. Prawa:
 • majątkowe, które wynikają ze wspólności, ale podlegają innym przepisom prawnym,
 • niezbywalne, przysługujące jednej osobie,
 • twórcy, na przykład autorskie.
 1. Przedmioty zdobyte w ramach odszkodowania za uszkodzenie ciała itp. Wyklucza się w tym przypadku rentę dla poszkodowanego, jeżeli utracił częściową bądź całkowitą zdolność do pracy itd.
 2. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę albo innej działalności przynoszącej zarobki.

Zarządzanie majątkiem wspólnym

Każdy z małżonków może we własnym zakresie zarządzać majątkiem wspólnym, używać dóbr w taki sposób, aby obydwoje mogli z nich korzystać. Jednakże zarówno żona, jak i mąż może nie zgodzić się na czynności związane z posiadanym dobytkiem, które chce przeprowadzić jedno z nich. Nie dotyczy to spraw życia codziennego, działalności zarobkowej itp. W niektórych przypadkach potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. W przeciwnym razie zawarta umowa czy inne zobowiązanie staje się nieważne.

Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.