ZUS: od przyszłego roku nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej

Firma Dołącz do dyskusji (160)
ZUS: od przyszłego roku nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej

Podwyżka składki zdrowotnej od przyszłego roku nie jest jedyną zmianą, która dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie też nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej. Ustawa wprowadza również nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz tego będzie również nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej.

Nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. będą opłacać składkę zdrowotną na nowych zasadach. Zmieni się nie tylko wysokość, ale też termin zapłaty składki – osoby prowadzące działalność i opłacające składkę tylko za siebie będą miały obowiązek uiszczenia należności z tytułu składki zdrowotnej do 20. dnia miesiąca. Oprócz tego – będą też musiały co miesiąc przesyłać do ZUS-u dokumenty rozliczeniowe.

To jednak nie są jedyne zmiany, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. Jak przypomina ZUS, będzie nowa grupa zwolnionych ze składki zdrowotnej. Od 2022 r. składki z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie będą musiały płacić osoby, które – oprócz prowadzenia działalności – pozostają jednocześnie w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie będzie przekraczać minimalnego wynagrodzenia. Oprócz tego przychody z działalności nie będą mogły być wyższe niż 50 proc. minimalnej pensji – w 2022 r. limit ten będzie wynosć 1505 zł. Dodatkowo przedsiębiorca musi być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wcześniej zwolnienie ze składki zdrowotnej przysługiwało jedynie emerytom i rencistom uzyskującym dodatkowe przychody (jeśli spełnili dodatkowe warunki) oraz osobom z niepełnosprawnościami (również pod warunkiem spełnienia konkretnych wymagań). Grupa osób zwolnionych ze składki zdrowotnej powiększa się zatem od przyszłego roku, ale – uwzględniając założone kryteria – ze zwolnienia będzie mogła skorzystać w rzeczywistości tylko niewielka część etatowców, którzy równolegle prowadzą działalność gospodarczą.

Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Kolejna zmiana dotyczy tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Podmiot wypłacający wynagrodzenie osobie pełniącej funkcję na podstawie aktu powołania będzie musiał zgłosić tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać składki na to ubezpieczenie. Sam obowiązek ubezpieczenia będzie powstawać już z dniem powołania, natomiast wygasać będzie z dniem odwołania. Składkę będzie finansować z własnych środków osoba ubezpieczona – opłacać ją będzie z kolei podmiot wypłacający wynagrodzenie. Wysokość składki będzie uzależniona od wypłacanej pensji.

Warto również odnotować jeszcze jedną zmianę. Od 1 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności twórczej i artystycznej i wykonywanie wolnego zawodu nie będzie już traktowane jako odrębny rodzaj działalności.