Deweloper prosi Polaków o pieniądze. Jeśli chcemy mieć nowe i ładne bloki, to potrzeba 168 mln złotych

Inwestowanie Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Deweloper prosi Polaków o pieniądze. Jeśli chcemy mieć nowe i ładne bloki, to potrzeba 168 mln złotych

Firma deweloperska Archicom ponownie weszła na rynek finansowy poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Obligacje korporacyjne to długoterminowe papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału na rozwój, inwestycje czy refinansowanie długów. Różnią się one od obligacji skarbowych głównie emitentem – w przypadku obligacji korporacyjnych jest to prywatna firma, a w przypadku skarbowych – państwo lub jego jednostki.

Obligacje korporacyjne Archicom

Branża deweloperska jest szczególnie narażona na ryzyko związane ze zmiennością rynku nieruchomości, kosztami zakupu gruntów, regulacjami prawnymi oraz ogólną kondycją gospodarki. Archicom, mając świadomość tych ryzyk, dąży do ich zminimalizowania przez dywersyfikację źródeł finansowania i utrzymywanie nadwyżek finansowych, co pozwala na elastyczne reagowanie na rynkowe szanse.

Niedawno deweloper Archicom podjął decyzję o emisji nowych obligacji na sumę 168 mln PLN, które mają służyć dalszemu rozwojowi firmy. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań finansowych – w roku ubiegłym spółka przeprowadziła emisję akcji oraz rekordową emisję obligacji, które zaowocowały pozyskaniem atrakcyjnych terenów pod nowe projekty deweloperskie w kluczowych lokalizacjach Polski. Działania te wpisują się w długofalową strategię firmy, której celem jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 4 tys. lokali rocznie i umocnienie pozycji lidera rynku nieruchomości mieszkaniowych w kraju.

Archicom pozyskuje pieniądze obligacjami i akcjami

Wiceprezes Zarządu Archicom, Agata Skowrońska-Domańska, podkreśla, że emisja obligacji to nie tylko środek do realizacji bieżących projektów, ale również zapewnienie swobody inwestycyjnej w przyszłości. Dzięki tej strategii, Archicom utrzymuje wysokie tempo rozwoju, jednocześnie zabezpieczając się przed nieprzewidywalnością rynku. Przez nadanie priorytetu dywersyfikacji źródeł finansowania, firma nie tylko zabezpiecza swoje działania, ale także stwarza możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się okazje inwestycyjne.

W Archicom można inwestować nie tylko za sprawą obligacji, ale też na giełdzie. W trzecim kwartale 2023 r. deweloper dokonał emisji akcji na łączną kwotę 220 mln zł, a w listopadzie – rekordowej emisji obligacji o łącznej wartości 210 mln zł. Obecny kurs Archicom S.A. wynosi 27,60 złotego i jest bliski historycznych rekordów. Oczywiście ocena tego stanu rzeczy zależy od nastawienia. Niektórzy inwestorzy powiedzą, że banków i spółek deweloperskich teraz kupować nie warto, bo są drogie. Inni mają w tej kwestii sporo optymizmu.

Obligacje korporacyjne – czy to bezpieczne?

Inwestowanie w obligacje korporacyjne zazwyczaj wiąże się z wyższym ryzykiem w porównaniu do obligacji państwowych. Powodem jest fakt, że ryzyko kredytowe przedsiębiorstwa, czyli ryzyko niewypłacalności i niezdolności do obsługi zadłużenia, jest z reguły wyższe niż ryzyko bankructwa państwa. Firmy są bardziej podatne na fluktuacje rynkowe, zmiany w popycie na produkty lub usługi, zmiany regulacji prawnych czy sytuacje kryzysowe. Takie czynniki mogą wpływać na ich zdolność do spłaty zobowiązań, co w konsekwencji wpływa na zwiększoną premię za ryzyko i wyższe oprocentowanie obligacji korporacyjnych.

Z drugiej strony, obligacje państwowe, zwłaszcza emitowane przez stabilne rządy, są uważane za inwestycje o niższym ryzyku. Państwa dysponują różnymi narzędziami, takimi jak możliwość drukowania pieniędzy (w przypadku państw, które mają własną walutę), podnoszenia podatków czy wprowadzania innych form finansowania publicznego, co zasadniczo obniża ryzyko niewypłacalności.

Obligacje korporacyjne Archicom – warunki

Branża deweloperska niesie ze sobą specyficzne ryzyka. Wymaga to od inwestorów dokładnej analizy sytuacji rynkowej, kondycji finansowej firmy oraz perspektyw na rynku nieruchomości, a nawet i sytuacji związanej z bezpieczeństwem w naszym regionie świata. Deweloperzy są wrażliwi na zmiany stóp procentowych, które wpływają na koszty kredytowania, a także na popyt na nieruchomości.

Pomimo potencjalnie wyższego ryzyka, inwestorzy często wybierają obligacje korporacyjne ze względu na możliwość uzyskania wyższego zwrotu – w przypadku Archicom mowa o obligacjach oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 3 lata i 3 miesiące. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 1 czerwca 2027 roku.. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja powinna być poprzedzona szczegółową analizą oraz oceną profilu ryzyka inwestora. W przypadku branży deweloperskiej, gdzie cykle rynkowe mogą znacznie wpływać na wyniki finansowe, ważne jest monitorowanie trendów rynkowych, co może pomóc w przewidywaniu przyszłych możliwości i zagrożeń.