Notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej. Co wtedy nam pozostaje?

Codzienne dołącz do dyskusji (25) 13.08.2019
Notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej. Co wtedy nam pozostaje?

Wiktoria Czarkowska-Data

Idąc do notariusza zwykle mamy już pomysł jakiej czynności ma on dokonać, aby zrealizować nasz plan. Jednak jak to się ma do rzeczywistości? Czy notariusz całkiem bezkrytycznie wysłuchuje naszych pomysłów i spisuje naszą wolę? Otóż nie. Odmowa dokonania czynności notarialnej może być jak najbardziej realna. Co wtedy robić?

Odpowiedzialność notariusza

Na wstępie warto wziąć pod uwagę, iż notariusze za dokonane czynności ponoszą odpowiedzialność z różnych gałęzi prawa. Za źle dokonane czynności notariusz może ponosić odpowiedzialność cywilną, karną, dyscyplinarną, a także z tytułu poboru i odprowadzenia podatku. Gdy spojrzymy na to szerzej można łatwo zauważyć, iż notariuszowi z racji ciążącej na nim odpowiedzialności bardzo zależy, aby akt notarialny był zgodny z przepisami obowiązującego prawa. W zasadzie można by się wręcz pokusić o stwierdzenie, iż ma on osobisty interes w tym, aby dokonana czynność była zgodna z prawem.

Odmowa dokonania czynności notarialnej

Notariusz ocenia zgodność z prawem każdej czynności notarialnej, ma zapewniać bezpieczeństwo obrotu oraz sprawować pieczę nad interesami stron. Bez wyjątków! Dlatego też pozbawia się go możliwości dokonywania czynności na rzecz osób najbliższych, z uwagi na istniejącą uzasadnioną obawę, iż notariusz nie będzie w takiej sytuacji bezstronny. Z powyższych względów, a przede wszystkim na podstawie art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz zobowiązany jest do odmowy dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem. Należy to jednak rozumieć nie tylko jako sprzeczność z samymi przepisami, ale też z zasadami współżycia społecznego. Tak więc wszelkie czynności z zamiarem pokrzywdzenia jednej ze stron nie mogą się odbyć, a notariusz odmówi ich dokonania.

Co dalej?

Notariusz odmawiający dokonania czynności sporządzi stosowny protokół. Nie możemy jednak zapominać, iż za jego sporządzenie należy uiścić stosowną opłatę (ok 200 zł + VAT).

Następnie, aby poznać dokładne stanowisko notariusza w naszej sprawie należy zwrócić się do niego w formie pisemnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy dokonania czynności. Mamy na to tydzień licząc od dnia odmowy, a samo uzasadnienie również zostanie sporządzone w terminie tygodniowym.

Zażalenie – jaki termin, gdzie wnosić?

Jeżeli uzasadnienie sporządzone przez notariusza nadal nie przekona nas o zasadności jego odmowy, możemy złożyć zażalenie. Środek ten ma chronić prawa jednostki w określonym stanie faktycznym. Innymi słowy jest to środek, który ma pełnić funkcję zabezpieczającą interes strony w sytuacji, gdy notariusz odmawia dokonania czynności bezzasadnie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym licząc od dnia doręczenia uzasadnienia, bądź w terminie tygodniowym od dnia, w którym powzięto informację o odmowie (w przypadku, gdy nie wnoszono o sporządzenie uzasadnienia).

Niezbędnym jest zachowanie formy pisma procesowego, jednak nie obowiązuje tu tzw. przymus adwokacki. Zażalenie wnosi się do sądu okręgowego, jednak za pośrednictwem notariusza, który dokonania czynności odmówił. Następnie rzeczony notariusz oceni czy zażalenie wniesiono słusznie (i wtedy nada zażaleniu dalszy bieg), czy też niesłusznie (a w tej sytuacji może dokonać rzeczonej czynności).

Postępowanie przed sądem

Sąd okręgowy w przedmiotowej sprawie wyda postanowienie. Mamy trzy możliwe warianty zakończenia sprawy:

 1. zażalenie może zostać odrzucone – gdy nie zostaną zachowane wymogi formalne i nie nastąpi ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie,
 2. zażalenie może zostać oddalone – gdy sąd uzna je za bezzasadne,
 3. zażalenie zostanie uwzględnione.

W sytuacji, gdy sąd uwzględni zażalenie możliwym jest nakazanie notariuszowi dokonania czynności, przy czym sąd winien jest rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, aby notariusz nie miał wątpliwości co do meritum sprawy.

25 odpowiedzi na “Notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej. Co wtedy nam pozostaje?”

  • Wątpię żeby komuś chciało się walczyć o takie coś w sądzie. Pewnie w praktyce jest tak, że notariusz ustnie mówi klientowi czemu nie sporządzi mu takiego aktu i na tym się kończy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek zapłacił 200zł+VAT za taką odmowę, a z drugiej strony jeśli umowa może zostać zawarta to notariusz na pewno będzie wolał sporządzić taki akt i na nim zarobić niż marnować czas na spory.

   Z praktycznych przykładów gdzie notariusz musi odmówić dokonania czynności to umowa sprzedaży nieruchomości, nabytej w spadku, jeśli podatek od spadku nie został zapłacony – potrzebne zaświadczenie albo zgoda z US.

   • No to jest niespełnienie warunków formalnych czyli niekompletne dokumenty. Nie wiem czy to podchodzi w ogóle pod odmowę…

    • Przykładów takich jest mnóstwo, np.:

     1. brak świadomości strony czynności spowodowany chorobą, upadkiem sił, wiekiem – czynność byłaby sprzeczna z prawem, byłaby pewna możliwość podważenia oświadczenia w oparciu o wady oświadczenia woli, itp.

     2. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – zawierane przez osoby fizyczne z „pożyczkodawcami” – wbrew obiegowej opinii 99% notariuszy unika tego jak ognia i odmówi dokonania czynności

     3. brak pełnej znajomości języka polskiego – bardzo częste w przypadku Ukraińców

     4. brak możliwości ustalenia w przypadku spadkobrania czy osoba na rzecz której uczynione są zapisy zwykłe – wyczerpujące prawie cały spadek – jest powołana do całego spadku czy tylko jest zwykłym zapisobiercą (art.961 KC)

     5. w przypadkach nabycia nieruchomości na podstawie aktów własności ziemi albo umów przekazań gospodarstw rolnych i ich następczego zaliczenia do majątku wspólnego oraz śmierci jednego z małżonków – brak możliwości odebrania oświadczenia od pozostającego przy życiu małżonka i spadkobierców zmarłego małżonka oświadczenia co do stosunków majątkowych panujących w małżeństwie które ustało poprzez śmierć jednego z małżonków (skutkiem czego byłoby stwierdzenia zaliczenia nieruchomości do tegoż majątku) – ale tutaj akurat praktyka sądów wieczystoksięgowych jest bardzo różna i jedne dopuszczają takie oświadczenia a inne oddalają wnioski wieczystoksięgowe

 1. „notariusz oceni czy zażalenie wniesiono słusznie (i wtedy nada zażaleniu dalszy bieg), czy też niesłusznie (a w tej sytuacji może dokonać rzeczonej czynności).” – chyba odwrotnie – jak zażalenie jest słuszne to może dokonać czynności, a jak uważa je za niesłuszne to przekazuje do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *