Siłownie nie są bezkarne. Za urazy i kontuzje podczas ćwiczeń można w niektórych sytuacjach dochodzić odszkodowania

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji
Siłownie nie są bezkarne. Za urazy i kontuzje podczas ćwiczeń można w niektórych sytuacjach dochodzić odszkodowania

Wiele osób marząc o idealnej sylwetce, kieruje swoje kroki do klubów fitness. Szczególnie rozpoczynając przygodę ze sportem siłowym, narażeni jesteśmy na różnego rodzaju kontuzje i urazy. Jak wygląda odpowiedzialność siłowni za urazy osób ćwiczących? Czy rodzaj kontuzji ma wpływ na możliwość dochodzenia odszkodowania? Czy siłownia może wyłączyć swoją odpowiedzialność za urazy ćwiczących?

Odpowiedzialność siłowni za urazy osób ćwiczących

Niewątpliwie odpowiedzialność siłowni za urazy osób ćwiczących istnieje, jednak by na tę odpowiedzialność móc się powoływać, muszą zaistnieć określone przesłanki ściśle związane z całym zdarzeniem. W ramach tej odpowiedzialności możemy dochodzić od klubu fitness odszkodowania. Najczęściej rozsądny właściciel klubu będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym, aby „zyskać” na przykrym zdarzeniu, niezbędne jest uzyskanie od właściciela numeru polisy ubezpieczeniowej. W razie gdyby jednak ubezpieczyciel odmówił uznania roszczenia poszkodowanego, pozostaje nam wytoczyć sprawę na drogę sądową.

Czy rodzaj urazu ma znaczenie ?

Rodzaj kontuzji lub urazu nie ma znaczenia z punktu widzenia ubiegania się o odszkodowanie. Nie jest istotnym, czy nastąpiło skręcenie kostki, czy złamanie ręki. Bardzo duże znaczenie natomiast ma ustalenie winy. Ważnym jest również wykazanie związku pomiędzy powstałą szkodą, a określoną sytuacją. Za wszelkie kontuje i urazy powstałe wyłącznie na skutek działań osoby ćwiczącej siłownia nie ponosi odpowiedzialności. Zatem ćwiczący dźwigający zbyt duże ciężary, bądź używający wyposażenia siłowni niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją, może mieć pretensje jedynie do siebie o swoją nieroztropność. Należy jednak mieć na uwadze, że w razie urazu, można skorzystać z ubezpieczenia NNW.

Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja, gdy szkoda powstanie z winy klubu fitness. Sytuacje mogą być przeróżne – od mokrej podłogi, poprzez wadliwy sprzęt, brak kontroli trenera przy zakupionym treningu indywidualnym lub błędne polecenia trenera. W takim przypadku klub fitness jak najbardziej będzie ponosił odpowiedzialność za urazy klubowiczy.

Jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za uraz powstały z winy klubu?

Aby skutecznie uzyskać odszkodowanie, należy spełnić kilka warunków. W pierwszej kolejności musi nastąpić określone zdarzenie. Wskutek tego zdarzenia musi powstać określona szkoda, czyli w tym przypadku uraz/kontuzja. Pomiędzy szkodą, a zdarzeniem musi istnieć niewątpliwy związek przyczynowo – skutkowy. Następnie należy wykazać winę klubu w całym zajściu. Aby udowodnić winę klubu pomocne będą nagrania z monitoringu lub zeznania świadków sytuacji.

Wyłączenie odpowiedzialności w umowie z siłownią

Część klubów fitness chcących uniknąć odpowiedzialności stara się ją wyłączyć poprzez odpowiednie klauzule w zawieranych umowach. Jednak należy pamiętać, że zapisy typu „Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za urazy ćwiczących” lub „Osoby korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność” są bezużyteczne, ponieważ stanowią klauzule abuzywne, to jest niedozwolone.

Na jakie zapisy należy zwrócić jeszcze uwagę? „Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub wyznaczonych do tego miejscach”. To również klauzula niedozwolona i nie może być stosowana. Oznacza to tyle, że nie obowiązuje. Można ją traktować tak, jakby jej wcale nie było.

Co gdy klub używa klauzul niedozwolonych?

Każdy właściciel klubu fitness powinien zastanowić się kilka razy, zanim użyje klauzul abuzywnych w swoich umowach. Szczególnie jeśli kopiuje wzory umów z innych klubów. Każdy klient może zgłosić fakt istnienia takich zapisów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co z kolei rozpocznie postępowanie w tej sprawie. Prezes UOKiK zobowiąże decyzją klub do niestosowania takich zapisów w swoich umowach. Zobowiąże również klub do poinformowania o tym swoich klientów. W przypadku, gdy właściciel siłowni nie zastosuje się do wydanej decyzji, Prezes UOKiK może decyzję uchylić i nałożyć na klub karę pieniężną.

Czy właściciel siłowni może dochodzić odszkodowania od klienta?

Każdy klient powinien jednak pamiętać, że roszczenia odszkodowawcze może mieć również właściciel do klubowicza. Uczęszczając do klubu fitness, korzystając ze sprzętu i całego zaplecza sanitarnego należy być ostrożnym. Oprócz zachowania zasad bezpieczeństwa należy dochowywać pewnej staranności w używaniu sprzętu. Rzucony z impetem ciężarek, który zbił lustro lub uszkodził ścianę, może być szkodą, za którą z kolei właściciel klubu zacznie dochodzić odszkodowania od swojego klienta.