Koniec z odszkodowaniem za opóźniony lot na starych zasadach. Pasażerom trudniej będzie dochodzić swoich praw

Codzienne Dołącz do dyskusji (500)
Koniec z odszkodowaniem za opóźniony lot na starych zasadach. Pasażerom trudniej będzie dochodzić swoich praw

Odszkodowanie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego za opóźniony lot (tzn. uzyskane z jego pomocą) właśnie przestało być możliwe. Zmiana w przepisach po cichu usunęła taką możliwość, co może powodować pewien konflikt natury prawa unijnego.

Odszkodowanie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Odszkodowanie za opóźniony lot to jedno z zagadnień, które nierzadko spędza sen z powiek amatorów podróżowania. Dotychczas, aby uzyskać odszkodowanie, wystarczyło złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażera przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wszczynano wówczas postępowanie administracyjne, w wyniku którego mogła zostać wydana decyzja, uprawniająca do żądania wypłaty odszkodowania przez przewoźnika.

Jako że było to postępowanie administracyjne, to zastosowanie co do procedury miał kodeks postępowania administracyjnego. Oznaczało to, że od decyzji przysługiwał środek odwoławczy, łącznie z uprawnieniem do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Jak zauważa serwis AirCompensa.com, niedawno miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo lotnicze. W wyniku zmian w przepisach usunięto Komisję Ochrony Praw Pasażera. Czy to oznacza, że pasażer nie ma możliwości złożenia żadnej skargi z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu?

Prawo unijne

W miejsce KOPP powołano Rzecznika Praw Pasażera. Oprócz nazwy instytucji zmienia się także sam proces ubiegania się o odszkodowanie. Postępowanie przed rzecznikiem jest teraz dla każdej ze stron dobrowolne, a on sam jest de facto mediatorem, a nie organem, który ma uprawnienie do wydania wiążącej decyzji administracyjnej, na podstawie której można prowadzić egzekucję.

Oznacza to, że jeżeli przewoźnik nie będzie chciał wziąć udziału w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pasażera, to… sprawa się kończy. Fakt, że znika możliwość dociekania odszkodowania w drodze postępowania administracyjnego (w którym w zakresie odszkodowań za loty nie istniało przedawnienie) oznacza, że osoby, które chcą uzyskać odszkodowanie, będą musiały dochodzić go na gruncie prawa cywilnego, czyli — najprościej mówiąc — pozywając w sądzie powszechnym przewoźnika.

Wyłącznie możliwości dochodzenia roszczeń na gruncie polskiego prawa, w oparciu o odpowiedni organ, może naruszać art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Każde Państwo Członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wykonywanie postanowień niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na jego terytorium oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska. W razie konieczności, organ ten podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania praw pasażerów. Państwa Członkowskie informują Komisję o organie wyznaczonym na podstawie niniejszego ustępu.

Czy to oznacza, że pasażerowie zostali pozbawieni możliwości szybkiego uzyskania odszkodowania?