Do kiedy pracownik musi otrzymać PIT-11 od pracodawcy? Co grozi zapominalskiemu szefowi, który nie wysyła tego dokumentu?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (144)
Do kiedy pracownik musi otrzymać PIT-11 od pracodawcy? Co grozi zapominalskiemu szefowi, który nie wysyła tego dokumentu?

Do kiedy pracownik musi otrzymać PIT-11 od pracodawcy? Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do odebrania tego dokumentu w siedzibie firmy? Czy pracodawca musi wysyłać PIT-11 tylko listem poleconym?

Pomimo całkiem udanego startu usługi Twój e-PIT 2019, ogromna liczba podatników wciąż musi rozliczyć się z urzędem skarbowym tak samo, jak w poprzednim roku. Wynika to z tego, że w tym roku z tej nowatorskiej platformy mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. W natłoku informacji na temat tego, że w tym roku deklarację wypełni za podatnika urząd skarbowy łatwo zapomnieć o tym, że nie każdy może z tej wygody skorzystać. Wtedy warto jeszcze raz upewnić się, czy na pewno pamiętamy, do kiedy złożyć PIT w 2019 roku? Dlatego pomimo tego, że Twój e-PIT 2019 działa całkiem sprawnie, pracodawcy wciąż mają obowiązek dostarczyć pracownikom ich rozliczenie PIT.

W kwestii rozliczania podatku zatrudnionych pracowników pracodawcę obowiązują dwa terminy. Pierwszy z nich to termin przekazania deklaracji rocznej pracownika do urzędu skarbowego. Na to mają czas do końca stycznia. To dlatego usługa e-PIT była dostępna od 15 lutego. Urzędy skarbowe miały dwa tygodnie, aż wszystkie wysłane do nich deklaracje spłyną i zostaną wprowadzone do systemu, który umożliwi wygenerowanie deklaracji podatników.

Do kiedy pracownik musi otrzymać PIT-11 od pracodawcy?

Drugi termin, który obowiązuje pracodawcę w kwestii deklaracji PIT, dotyczy przesłania jej pracownikowi. Termin ten wynika z art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Wynika z tego prosty wniosek. Do końca lutego pracodawca musi przesłać pracownikowi jego rozliczenie podatkowe, aby ten mógł w ustawowym terminie rozliczyć się z właściwym urzędem. Trzeba pamiętać, że nawet w sytuacji, kiedy pracodawca ze swojego obowiązku się nie wywiąże, a więc nie prześle pracownikowi jego deklaracji, nie zwalnia to z obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym do końca kwietnia.

Brzmienie przepisu pozwala na wyciągnięcie jeszcze jednego obowiązku, który ustawodawca nałożył na pracodawcę. To na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia PIT-11 pracownikowi. Dlatego nie można zobowiązać pracownika, na przykład do odebrania dokumentu w siedzibie formy. Oczywiście to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście konieczności wysyłki kilkuset takich listów. Niemniej jednak, jeżeli pracownik takiego dokumentu nie odbierze, to pracodawca nie może bronić się tym, że był do odebrania w firmie. Ustawodawca wyraźnie posłużył się zwrotem płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom. To wyraźny obowiązek pracodawcy, a pracownik nie może z tego tytułu być zobowiązany do podjęcia żadnej inicjatywy.

PIT-11 od pracodawcy nie musi być wysłany listem poleconym

Co, jeżeli pomimo ciążącego na nim obowiązku pracodawca się z niego nie wywiąże? Na to pytanie odpowiada kodeks karny skarbowy w artykule 80.

§ 2. Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Wysokość stawki dziennej ustala sąd, niemniej jednak uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego i nie może być niższa nić 1/30 minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie nie może być wyższa niż jego czterystukrotność. Zapominalstwo może więc srogo kosztować pracodawcę, który nie dostarczy PIT-11 pracownikowi.