Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci?

Finanse Dołącz do dyskusji
Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci?

Pracownicze plany kapitałowe, to program oszczędnościowy. Głównym założeniem jest, iż nasze potrzeby finansowe po ukończeniu 60. roku życia będą zaspokajane z opłacanych w trakcie dorosłego życia składek. Co zaś dzieje się ze środkami zgromadzonymi przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci?

PPK dla wielu stanowi dodatkowe zabezpieczenie okresu emerytalnego. Nie będziemy dzisiaj rozważali plusów oraz minusów uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych. Postaramy się jednak szczegółowo przedstawić sytuację, w której uczestnik PPK przedwcześnie umiera. Co stanie się ze środkami zgromadzonymi przez niego w ramach PPK?

Zasadniczo podstawową kwestią jest ustalenie czy uczestnik PPK w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim. Wówczas wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków, które zostały zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK indywidualnego konta emerytalnego lub pracowniczego programu emerytalnego małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Równocześnie, wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa, a także oświadczenia w postaci papierowej o stosunkach majątkowych, które istniały pomiędzy nim oraz zmarłym uczestnikiem PPK, a także udokumentowanie sposobu uregulowania przedmiotowych stosunków, o ile pomiędzy małżonkami nie istniała wspólność ustawowa. Gdzie zatem trafiają środki zgromadzone przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci?

Przekazanie środków z PPK w przypadku śmierci

Jednocześnie, należy podkreślić, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane małżonkowi zmarłego przekazywane są osobom uprawnionym. Osoba uprawniona to osoba fizyczna, która została wskazana przez uczestnika PPK tj. najbliższa rodzina lub spadkobierca uczestnika PPK. Ponadto, środki w zależności od wniosku osoby uprawnionej podlegają wpłacie transferowej do PPK. Wpłaty dokonuje się do indywidualnego konta emerytalnego bądź pracowniczego programu emerytalnego tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków, które zostały zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.

Warto podkreślić, iż uczestnik PPK może samodzielnie wskazać w formie pisemnej imiennie wybraną osobę lub osoby, które jako osoby uprawnione po jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone w ramach PPK. Wskazanie przez uczestnika kilku osób nie oznacza, że ich udział w otrzymywanych środkach jest równy. Ponadto, jeżeli osoba uprawniona do środków z PPK umrze przed uczestnikiem PPK wskazanie należy traktować jako bezskuteczne.