Prawo do grobu. O czym należy pamiętać, aby we Wszystkich Świętych nie przywitał nas nowy grób w miejscu pochówku członka naszej rodziny

Codzienne dołącz do dyskusji (18) 31.10.2018
Prawo do grobu. O czym należy pamiętać, aby we Wszystkich Świętych nie przywitał nas nowy grób w miejscu pochówku członka naszej rodziny

Udostępnij

Justyna Bieniek

Zbliża się Wszystkich Świętych, wielu z nas przy okazji tego święta, oprócz posprzątania części materialnej grobu, zainteresuje się również jego stanem prawnym. Listopad to czas odwiedzania grobów bliższej i dalszej rodziny, a te podobnie jak inne aspekty naszego życia mają swój status prawny, o który żyjący powinni się zatroszczyć. Prawo do grobu, komu przysługuje, na kim spoczywają prawa i obowiązki, wynikając z jego posiadania?

Czym jest prawo do grobu?

Prawo do grobu jest szeregiem uprawnień, nieposiadających swojej zbiorczej ustawowej definicji. Składa się na nie zarówno prawo do pochówku, jak i kultu osoby zmarłej. Z jednej strony jest więc związane z prawem materialnym, które wynika choćby z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z drugiej z przysługujących nam dóbr osobistych, uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Prawo do grobu przysługuje rodzinie, której członkowie są najczęściej również osobami władającymi grobem. Takie osoby ujawnione są w księdze grobu, znajdującej się u zarządcy cmentarza.

Obowiązki osoby uprawnionej do grobu

Pierwszym nasuwającym się obowiązkiem osoby władającej grobem są opłaty. Obowiązek ich uiszczenia wynika z przywołanej wyżej ustawy, natomiast wysokość ustala zarządca cmentarza – rada gminy, miasta albo związek wyznaniowy. Opłata jest czymś na kształt przedłużenia dzierżawy miejsca pochówku. Okres na jaki jest ono wykupowane to 20 lat. Zgodnie z przepisami ustawy w istniejącym grobie można pochować następną osobę dopiero po upływie 20 lat od czasu pochówku ostatniej. Pod warunkiem, że przed upływem tego terminu władający grobem nie uiszczą opłaty na kolejne lata i nie złożą odpowiedniego oświadczenia woli.

Taki obowiązek nie dotyczy grobowców, czyli grobów murowanych przeznaczonych do pochówku więcej niż jednej osoby oraz miejsc pochówku urn z prochami zmarłych. Wyjątkiem są również groby stanowiące pamiątki historyczne oraz posiadające wartość artystyczną.

Prawo do grobu wiąże się również z prawem do ustawienia w tym miejscu nagrobka. Pomnik nie może przekraczać granic powierzchni grobu. W jego miejsce nad grobem może być również usypana ziemia w postaci pagórka. Przestrzeń pomiędzy grobami można zagospodarować tylko za zgodą zarządcy cmentarza. Popularne ławeczki mogą więc zostać ustawione tylko po uprzednim jej otrzymaniu.

Kult i pamięć o osobie zmarłej

Obok obowiązków związanych z dysponowaniem grobem, osobom uprawnionym przysługuje również prawo do kultu osoby zmarłej. Dbałość o pamięć i kult zmarłego jest prawem niezależnym od materialnych uprawnień do grobu. Prawo to zapewnione jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i bardzo często zdarza się, że dotyka różnych aspektów życia. Od możliwości odwiedzania grobu, przez decydowanie o jego losie, po uprawnienia do pochówku w grobie.

Porządek na cmentarzu

Sytuację na cmentarzu porządkują księgi cmentarne. Ułatwiają one ustalenie miejsca pochowania konkretnych osób, czyli mówiąc potocznie, pokazują jak znaleźć grób na cmentarzu. A ponadto służą zachowaniu prawa do grobu. Prawo nie przewiduje jednak aby można było zastrzec, kogo można, a kogo nie można pochować w grobie. Prawo do decydowania o tym ma ostatecznie tylko rodzina zmarłego. Księgi pełnią więc w głównej mierze funkcję informacyjną.

Sam porządek w przestrzeni cmentarza ustalony jest na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Zgodnie z jego brzmieniem odległość między grobami powinna wynosić pół metra z każdego boku (30 cm i 40 cm w przypadku grobów dziecięcych i zawierających urny). Nagrobki – zależnie od rodzaju – powinny mieć następujące rozmiary: dziecinne (do lat 6) – długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, pojedyncze – długość 2,2 m, szerokość 1,8 m. Zbiorowe groby murowane muszą mieć minimalną długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością kolejnej komory (0,8 m).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *