Spadkobiercy mogą mieć swój pomysł na podział spadku. Jego realizacja może być możliwa – i zgodna z prawem

Prawo Dołącz do dyskusji
Spadkobiercy mogą mieć swój pomysł na podział spadku. Jego realizacja może być możliwa – i zgodna z prawem

Życie pokazuje, że ustawowy bądź testamentowy sposób dziedziczenia nie zawsze jest właściwy. Spadkobiercy często mają swoje pomysły dotyczące podziału spadku. Czy przepisy prawa oferują im konkretne rozwiązania, które pozwalają na większą dowolność w kwestii podziału spadku?

Przekazanie spadku na innego spadkobiercę

Sytuacje rodzinne są bardzo różnorodne, ale temat przekazania spadku na innego spadkobiercę powraca dość często. Bywa, że udziały są tak rozdrobnione, że postępowanie spadkowe staje się grą nie wartą świeczki. Część spadkobierców chce np. przekazać spadek jednemu z rodzeństwa za opiekę nad rodzicami lub rodzicowi pozostającemu przy życiu. Takie sytuacje rodzą konieczność znalezienia rozwiązania, które wprost nie zostało uregulowane w naszych przepisach. Zgodnie z prawem spadkowym przekazanie spadku na innego spadkobiercę nie jest możliwe. Aby to osiągnąć, konieczne staje się sięgnięcie po pewne wybiegi prawne.

Jak przekazać swój udział w spadku?

Spadkobierca stoi przed trzema możliwościami. Pierwszym jest zbycie udziału w spadku. Spadkobierca, który przyjął spadek, może go zbyć w części lub całości. Może zrobić to poprzez sprzedaż, darowiznę lub zamianę. Warunkiem jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Takiego zbycia można dokonać bez konieczności wcześniejszego przeprowadzania działu spadku. Zbycie udziału spowoduje, że nabywca wstąpi w prawa i obowiązki zbywcy. Pewną wadą jest jednak to, że w razie pojawienia się wierzycieli masy spadkowej, zarówno zbywca, jak i nabywca udziału będą ponosić solidarną odpowiedzialność za długi.

Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy darowizny. Może być ona jednak zawarta dopiero po przeprowadzeniu postępowania o dział spadku. Spadkodawca dysponuje wtedy konkretnymi składnikami majątku, który na ogólnych zasadach przekazuje w darowiźnie innej osobie.

Ostatnim rozwiązaniem jest dział spadku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności. Polega on na przyznaniu pewnego składnika majątku wchodzącego do masy spadkowej, bez konieczności spłat i dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców. Jest to możliwe jeżeli oświadczą oni, że ich udział został zaspokojony w inny sposób lub po prostu zgodzą się na taki sposób podziału.

Jak widać powyżej, mimo że przepisy nie przewidują możliwości przekazania spadku na innego spadkobiercę, to taka możliwość w praktyce istnieje i jest z powodzeniem stosowana, również w sytuacjach konfliktowych. Zbycia czy umowa darowizny nie wymagają zgody pozostałych spadkobierców.