Są pieniądze do zgarnięcia! Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Firma dołącz do dyskusji (48) 03.07.2021
Są pieniądze do zgarnięcia! Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Maciej Wąsowski

Coraz częściej w wielu miejscach pracy potencjalny pracodawca informuje, że chętnie nas nie tyle zatrudni co podejmie współpracę. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba samozatrudnionych. Liczba pracowników na B2B (ang. business-to-business) w Polsce należy do ścisłej europejskiej czołówki. Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Na łamach serwisu Bezprawnik prowadzimy specjalną sekcję w ramach bloga – firma.blog gdzie staramy się merytorycznie wspierać przedsiębiorców.

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na podejmowanie współpracy w tej właśnie formie z uwagi na niższe koszty. Tendencja do obniżania comiesięcznych wydatków przez firmy wzrosła jeszcze bardziej podczas trwającej pandemii. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców było zmuszonych do zawieszenia lub nawet całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej. Rządowe ograniczenia i restrykcje – często pozbawione jakiegokolwiek sensu – przyczyniły się do upadku wielu przedsiębiorstw. Jednakże, w obliczu pandemii samozatrudnieni mogli liczyć także na pomoc ze strony państwa. Za pośrednictwem takich instrumentów jak świadczenia postojowe, zwolnienie ze składek oraz bezzwrotne pożyczki państwo niejako przekonywało oraz promowało prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z tym, dyskusję nad wyższością B2B jako preferencyjnej/mniej korzystnej formy zatrudnienia prawdopodobnie moglibyśmy prowadzić bez końca. Nie będzie ona jednak przedmiotem tego artykułu, do jego lektury zapraszamy bowiem przede wszystkim tych, którzy zdecydowali się otworzyć własną działalność.

Jak uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W tym celu, planujący rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pierwsze kroki powinien skierować do urzędu pracy – właściwego miejscowo dla swojego zameldowania. Pragnę podkreślić, że instytucja urzędu odegra w tym wypadku niebagatelną rolę. W pierwszej kolejności będziemy zobowiązani, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Ponadto, urzędy pracy wymagają, aby stan ten trwał minimum 30 dni. Równocześnie o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej starać mogą się również studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Urzędy pracy na swoich stronach internetowych zamieszczają informacje o aktualnie prowadzonych naborach w ramach różnych programów akcelaryjnych. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy do instrumentów rynku pracy za pomocą którego możliwe jest wsparcie osób bezrobotnych, które zamierzają podjąć własną działalność gospodarczą. Starosta – działający w imieniu danego urzędu pracy – ze środków funduszu pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie możemy uzyskać zgłaszając się do urzędu pracy w ramach programów aktywizacji i propagowania przedsiębiorczości wśród osób niezatrudnionych, a także z funduszy unijnych.

 1. Dofinansowanie z urzędu pracy,
 2. Dotacje w ramach programów unijnych,
 3. Lokalne Grupy Działania – co istotne w ramach tej formy wsparcia nie jest konieczne zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna.

Warto podkreślić, że środki które możemy otrzymać w ramach opisanych powyżej form wsparcia są bardzo często bezzwrotne. Oznacza to, że o ile będziemy prowadzili działalność gospodarczą przez okres, który zostanie wskazany w umowie o dofinansowanie nie będziemy wówczas zobowiązani do zwrotu przedmiotowego wsparcia finansowego.

Jednocześnie, należy pamiętać, że jeżeli otrzymamy już dofinansowanie, o które wnioskowaliśmy to będziemy mogli przeznaczyć je np. na zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów promocyjnych oraz reklamy naszej firmy. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości wydatkowania przyznanej dotacji znajdziemy w regulaminie/umowie programu pomocowego, z którego skorzystaliśmy. Tym samym, warto pamiętać, że wiele podmiotów wprowadza szereg ograniczeń tj. zwykle nie jest możliwe nabycie samochodu, kasy fiskalnej, bądź opłacanie szkolenia.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Dotacja przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczona jest dla:

 • osób bezrobotnych,
 • absolwentów KIS (Klub Integracji Społecznej)
 • absolwentów CIS (Centrum Integracji Społecznej)
 • opiekunów osób niepełnosprawnych

W przypadku dofinansowania przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy ważne jest, aby we wniosku wykazać fakt, iż:

 1. Nie prowadziliśmy wcześniej działalności gospodarczej,
 2. Nie otrzymaliśmy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 3. Nie posiadamy jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 4. Nie zrezygnowaliśmy z uczestnictwa w formie aktywizacji zawodowej zaproponowanej przez urząd pracy.

Równocześnie, kryterium, które będzie brane pod uwagę przez urząd to nasz wiek. Środki unijne przyznawane przez urząd pracy w ramach programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalny Program Operacyjny (RPO). Pierwszy z nich skierowany jest wyłącznie do osób poniżej 30 lat, zaś drugi (RPO) dla które ukończyły 30 rok życia.

Warto podkreślić, że obecnie maksymalna wysokość dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi 6x średniej krajowej (ok. 30.000,00 zł). Jednakże urzędy same określają górne pułapy w ramach prowadzonych cyklicznie naborów.
W rzeczywistości kwota o jaką możemy wnioskować zależy od praktyki danego urzędu oraz środków jakimi dysponuje.

Dotacje w ramach programów unijnych

O środki na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z funduszy unijnych mogą ubiegać się m.in. bezrobotni, imigranci, osoby niepełnosprawne, reemigranci oraz osoby, które co prawda pracują i zarabiają, lecz ich dochody nie pozwalają na właściwą koegzystencję.

Po dotacje z funduszy europejskich możemy zgłaszać się do urzędów pracy, jak również zajmujących się tym firm oraz fundacji. Każdy wojewódzki urząd pracy na swojej stronie internetowej umieszcza listę podmiotów prowadzących działalność związaną z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Warto podkreślić, że kwoty dofinansowania z reguły wynoszą od 20.000,00 do 25.000,00 zł

Dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania

Stanowią obecnie jedyną możliwość dla osób w pełni aktywnych zawodowo. Równocześnie, o dofinansowanie przyznawane w ramach działania LGD mogą ubiegać się osoby, które m.in. są mieszkańcami gmin objętych obrębem działania LGD, planują rozpoczęcie działalności w obrębie działania LGD, będą tworzyły miejsca pracy oraz nie są objęte ubezpieczeniem przez KRUS.

Jednocześnie, warto wskazać, że dofinansowanie przyznawane przez LGD jest kilkukrotnie wyższe niż to, które możemy uzyskać z urzędu pracy. Kwoty dotacji wynoszą od 50.000,00 do nawet 100.000,00 zł. Należy jednak podkreślić, że proces uzyskania dofinansowania jest bardziej zawiły.

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Inicjatywa w ramach której przyszli przedsiębiorcy mogą uzyskać dotacje na dofinansowanie działalności gospodarczej realizowana jest ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Program znajduje się pod auspicjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Chętni mogą ubiegać się nawet o 100.000,00 zł, które trafi do nich w formie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Przedmiotowa pożyczka musi zostać spłacona w ciągu najbliższych 7 lat od podpisania umowy.

Równocześnie, lista obecnie obowiązujących programów w ramach których możemy otrzymać ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajduje się na rządowej stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl