Składki ZUS 2018 – jaka jest ich wysokość, jak je obliczyć, gdzie zapłacić?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (3)
Składki ZUS 2018 – jaka jest ich wysokość, jak je obliczyć, gdzie zapłacić?

Składki ZUS 2018 – na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne, składka zdrowotna 2018. Ile wynoszą, jak je obliczyć, gdzie je można zapłacić? Wyjaśniamy.

Składki ZUS 2018 na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jest uzależniona od deklarowanej kwoty stanowiącej podstawę wymiaru. Podstawa ta nie może być ona niższa niż:

 • 630 zł dla:
  • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
   • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
   • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
 • 2665,80 zł dla
  • osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:
   • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
   • twórcy i artyści,
   • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
   • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
   • oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Dla osób zatrudnionych – a więc nieprowadzących działalności – wysokość składek jest uzależniona od uzyskiwanych przychodów.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Od tak ustalonej podstawy oblicza się wysokość poszczególnych składek. I tak wynoszą one odpowiednio:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, czyli nie mniej niż 122,98 zł i 520,36
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 8%, czyli nie mniej niż 50,40 zł i 213,26
 • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%, czyli nie mniej niż 15,44 zł i 65,31 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 1,80%, czyli nie mniej niż 11,34 zł i 47,98

Jeśli zarabiamy wystarczająco dużo, to w pewnym momencie wysokość niektórych składek przestaje rosnąć. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.

Składka zdrowotna 2018

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru, który nie może być niższy niż 75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa niż: 319,94 zł.

Składka na Fundusz Pracy

Składka ta wynosi 2,45% podstawy wymiaru ustalonego jak dla składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wynosi nie mniej niż 65,31 zł.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wysokość składki wynosi 0,1% podstawy wymiaru i jest odprowadzana przez pracodawcę za pracowników lub zleceniobiorców.

Jak opłacić składki ZUS 2018?

W tym roku, o czy pisaliśmy na Bezprawniku, składki ZUS opłacamy jednym przelewem na jedno konto, unikalne dla każdego płatnika. Podziałem środków na poszczególne kategorie składek zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.