Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie musi być wcale dożywotni. Pod pewnymi warunkami może zostać skrócony

Moto Prawo Dołącz do dyskusji
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie musi być wcale dożywotni. Pod pewnymi warunkami może zostać skrócony

W przypadku pijanych kierowców, sądy coraz częściej sięgają po środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. W niektórych przypadkach ów środek może być zastosowany zamiast kary. Jednym z powodów stosowania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów jest między innymi większe uelastycznienie kar dla kierowców. Mimo jej dożywotniego charakteru, po pewnym czasie możliwe jest wnioskowanie do sądu o jej skrócenie.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może być stosowany wtedy, gdy sąd stwierdzi, że prowadzenie pojazdów przez daną osobę zagraża bezpieczeństwu

Ten środek karny może dotyczyć wielu kierowców, którzy złamali prawo. Należą do nich np. ci kierowcy, którzy jeździli pod wpływem alkoholu lub łamali inne przepisy drogowe. Stosowanie tego środka jest przewidziane w art. 42 KK.

§ 2 Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

Pomimo dożywotniego charakteru zakazu prowadzenia pojazdów, kierowca może po pewnym czasie ubiegać się o jego skrócenie

Skrócenie dożywotniego zakazu jest możliwe pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest upłynięcie 15 lat od orzeczenia sądu. Art. 84 KK umożliwia w takim wypadku ubieganie się o skrócenie kary.

Jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Aby skrócenie mogło być możliwe, nie wystarczy sam upływ czasu. Kierowca musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu o uznanie środka za wykonany. Sąd musi także orzec, że skazany do tego czasu przestrzegał prawa i nie zachodzi obawa, że popełni inne wykroczenie lub przestępstwo. Do wniosku powinno zostać także dołączone odpowiednie uzasadnienie. Warto zatem całą sprawę powierzyć doświadczonemu adwokatowi.

Istnieją jednak wyjątki, które uniemożliwiają sprawcy ubieganie się o skrócenie kary

Dotyczy on przede wszystkim skazanych na okres nie krótszy niż 3 lata za popełnione przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po spożyciu narkotyków.