Taksa notarialna 2020. Ile zapłacimy za skorzystanie z usług notariusza?

Codzienne Dołącz do dyskusji (78)
Taksa notarialna 2020. Ile zapłacimy za skorzystanie z usług notariusza?

Skorzystanie z usług notariusza to w istocie zapewnienie profesjonalnego nadzoru nad zawieraną umową. Notariusz dba o formalną poprawność sporządzanych dokumentów, która uwzględnia porządek prawny i wolę stron umowy. Za swoje czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Jej wysokość przewidują przepisy. Ile wynosi taksa notarialna 2020?

Notariusze mogą wykonywać szereg czynności przewidzianych przez przepisy prawa. Czynności te przewidziane są w ustawie prawo o notariacie oraz niektórych innych ustawach. Za swoje usługi notariusze pobierają wynagrodzenie, które określane jest mianem taksy notarialnej. Taksa notarialna i jej wysokość została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z 2004 roku. Co do zasady przepisy określają maksymalną wysokość taksy notarialnej.

Taksa notarialna 2020 – maksymalna taksa notarialna

Podstawą obliczenia wysokości taksy notarialnej jest  wartość przedmiotu czynności notarialnej. Maksymalna taksa notarialna 2020 przedstawia się następująco:

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Taksa notarialna 2020 – 1/2 maksymalnej wysokości

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej jest punktem odniesienia do obliczania wysokości taksy za niektóre z czynności. Taką czynnością jest sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
 11. ustanowienie hipoteki
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi podatkowej,
 16. umowę deweloperską,
 17. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 19. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 20. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

Taksa notarialna 2020 – 1/4 maksymalnej wysokości

W niektórych przypadkach rozporządzenie przewiduje obliczenie wynagrodzenia notariusza w wysokości 1/4 maksymalnej taksy notarialnej.

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

Taksa notarialna 2020 – 1/10 maksymalnej wysokości

Opłata notarialna wynosi 1/10 stawki obliczanej na podstawie §3 rozporządzenia (czyli maksymalnej wysokości) wtedy, gdy notariusz sporządzi akt dokumentujący:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Taksa notarialna 2020 – maksymalna wysokość za poszczególne czynności

Określone rodzaje czynności mają swoją stałą wartość taksy notarialnej. Zgodnie z rozporządzeniem należą do nich:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 3. testament – 50 zł;
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 5. testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 6. odwołanie testamentu – 30 zł;
 7. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 8. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 9. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 10. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

W pozostałych przypadkach co do zasady maksymalna wysokość taksy jest uzależniona od rodzaju czynności. Do najpopularniejszych czynności dokonywanych przed notariuszem należą:

 1. poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu – 6 zł za każdą stronę
 2. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł
 3. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

Do taksy notarialnej należy doliczyć 23% podatku VAT.