Dziś mija termin wdrożenia PPK w dużych przedsiębiorstwach. Przekroczenie terminu wiąże się z sankcjami finansowymi

Firma dołącz do dyskusji 25.10.2019
Dziś mija termin wdrożenia PPK w dużych przedsiębiorstwach. Przekroczenie terminu wiąże się z sankcjami finansowymi

Joanna Buchwałd-Musińska

Mija termin wdrożenia PPK dla dużych przedsiębiorstw. Do dziś Pracownicze Plany Kapitałowe mają obowiązek wdrożyć firmy, które na koniec ubiegłego roku zatrudniały co najmniej 250 osób.

Termin wdrożenia PPK dla największych przedsiębiorstw

Zgodnie z ustawą o PPK, przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2018 zatrudniali przynajmniej 250 osób, do dziś mają termin na przystąpienie do PPK. Czas na zawarcie na rzecz uczestników PPK umowy o prowadzenie PPK, upłynie dla makroprzedsiębiorców z dniem 12 listopada 2019 r.

Jak wspominaliśmy, Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 to program, który docelowo wdrażany ma być w ciągu kilkunastu kolejnych miesięcy. Mimo, że ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., termin wdrożenia PPK ustawodawca przewidział od 1 lipca 2019 r. Dziś, natomiast, termin ten mija. Od jutra na duże przedsiębiorstwa, które nie wywiązały się z obowiązku na czas, mogą zostać nałożone sankcje finansowe.

Średni przedsiębiorcy od stycznia 2020 r.

Termin wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorstw minie 1 stycznia 2020 r. Pod pojęciem średnie rozumiemy takie, które z końcem poprzedniego roku zatrudniały co najmniej 50 osób. Pół roku później, 1 lipca 2020 r., PPK będzie obligatoryjne dla przedsiębiorstw małych, liczących minimum 20 pracowników. Mini-  i mikroprzedsiębiorcy mają na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jeszcze ponad rok. Ustawa zacznie ich bowiem obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Warto wiedzieć, że wszystkie podmioty w ramach grupy kapitałowej mają możliwość tworzenia PPK szybciej. Wówczas obowiązuje je ten sam termin, który dotyczy najliczniejszego pod względem zatrudnienia podmiotu z danej grupy kapitałowej, w strukturach której funkcjonują.

Sankcje za przekroczenie terminu wdrożenia PPK

Zgodnie z ustawą, sankcje za nieterminowe przystąpienie do PPK mogą wynosić od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł:

Art. 107. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

1)     nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

2)     nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

3)     nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

4)     nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Co ciekawe, w ustawie o PPK figuruje nawet sankcja do 3 lat pozbawienia wolności. Dotyczy ona nieuprawnionego korzystania z nazwy PPK lub Pracownicze Plany Kapitałowe. Ma to zniechęcić potencjalnych oszustów.

Ponieważ PPK jest programem powszechnym, warto wiedzieć ile można zgromadzić w PPK, jaka jest minimalna wpłata na PPK oraz jak wygląda rezygnacja z PPK.