Testament holograficzny – wszystko, co musisz wiedzieć, o tym rodzaju wyrażenia ostatniej woli

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Testament holograficzny – wszystko, co musisz wiedzieć, o tym rodzaju wyrażenia ostatniej woli

Wyrażenie ostatniej woli to jedna z możliwości przekazania swojego majątku krewnym. Dzięki temu możemy nim rozporządzać dokładnie w taki sposób, jaki chcemy. Jednym z rozwiązań jest właśnie testament holograficzny. Oto co musisz o nim wiedzieć.

Rodzaje testamentów

Kodeks cywilny w tytule poświęconym rozrządzeniu na wypadek śmierci wyróżnia sześć rodzajów testamentów, podzielonych na dwie grupy. W pierwszej kategorii, określanej jako testamenty zwykłe wyróżniamy:

  • allograficzny,
  • holograficzny,
  • notarialny.

Prawo spadkowe przewiduje również sytuacje, w których możliwe jest wyrażenie ostatniej woli w odmienny sposób, niż wskazane wyżej. Zostały one oznaczone jako testamenty szczególne. W tym rodzaju należy wypunktować testamenty:

  • podróżne,
  • ustne,
  • wojskowe.

Każde z podanych wyżej rozrządzeń na wypadek śmierci musi zachować odpowiednią formę, by mogło zostać uznane za obowiązujące w świetle polskiego prawa.

Co ciekawe często uważa się, że to testament notarialny jest najważniejszą formą wyrażenia ostatniej woli i niejako pewniejszą od innych. Jednak nic bardziej mylnego. W polskim prawie spadkowym nie występuje zasada prymatu, jaką możemy spotkać choćby w Konstytucji RP. W przypadku testamentu najważniejsze jest spisanie go zgodnie z obowiązującym prawem, bez względu na wybór formy.

Testament holograficzny — podstawa prawna

Podstawę prawną do sporządzenia testamentu holograficznego daje art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego, który brzmi następująco:

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Najważniejsze są dwa pierwsze elementy, czyli odręczne napisanie ostatniej woli oraz własnoręczny podpis. W przypadku daty paragraf 2 tego przepisu wskazuje, że jej brak nie oznacza automatycznej nieważności ostatniej woli. W takim przypadku konieczny jest jednak brak uzasadnionych wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do jego sporządzenia. Ostatnia wola spisana własnoręcznie bez oznaczonej daty nie może również wywoływać wątpliwości co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Co powinno się znaleźć w testamencie własnoręcznym?

Najważniejszą rzeczą w przypadku sporządzania testamentu holograficznego jest sposób dzielenia majątku. Spadkodawca może jedynie zapisać spadek konkretnej osobie w części procentowej i nie ma wpływu na dokładny podział masy spadkowej po jego śmierci. Jeśli chce zapisać danej osobie konkretny składnik majątku — musi to zrobić poprzez testament notarialny.

Warto również pamiętać, że testament też może stracić moc i to jeszcze za życia osoby, która wyraziła swoją ostatnią wolę. Jednak terminowość nie dotyczy testamentu holograficznego. W jego przypadku nawet bez daty jego sporządzenia jest on ważny bezterminowo. Ważność ostatniej woli spisanej własnoręcznie ustaje w momencie jego odwołania przez spadkodawcę. Może on to zrobić poprzez każdą formę testamentu dostępną w prawie spadkowym.