Nowa ulga za złe długi od 1 stycznia 2020 r. Ulga obejmie też podatki dochodowe

Gorące tematy Firma Podatki Dołącz do dyskusji (235)
Nowa ulga za złe długi od 1 stycznia 2020 r. Ulga obejmie też podatki dochodowe

Przedsiębiorcy doczekali się nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Nowe przepisy są już uchwalone. W życie wchodzą od 1 stycznia 2020 r. i wprowadzą do obu ustaw nową ulgę za złe długi.

Ulga za złe długi 2020 – co się zmieni?

Do tej pory było tak, że zgodnie z zasadą memoriałową, w księgach rachunkowych należy ujmować wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Nowelizacją ustawy PIT oraz ustawy CIT wprowadzono odpowiednio do pierwszej z ustaw art. 26i oraz do drugiej art. 18f. Analogiczne brzmienie obu przepisów umożliwia podatnikowi-wierzycielowi pomniejszenie przychodu o kwotę niezapłaconych wierzytelności. Dłużnik z kolei, będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconego zobowiązania, które zaliczył uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.

Ulga za złe długi 2020 – kiedy można zastosować ulgę?

Zastosowanie ulgi będzie możliwe pod warunkiem, że wierzytelność nie została uregulowana, ani zbyta w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności.

Poza tym, zastosowanie ulgi wymaga, aby zgodnie z art. 26i ust. 10 ustawy o PIT oraz 18f ust. 10 ustawy o CIT:

1. dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności

3. transakcja handlowa zawarta była w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga za złe długi 2020 to nowość – ale rozwiązanie to istniało wcześniej w ustawie VAT

Do tej pory powyżej opisany mechanizm funkcjonował jedynie w ramach ustawy VAT.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 89a ustawy w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury, podatnik VAT może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny.

Ulga za złe długi w podatku VAT wymaga, aby kontrahent były czynnym podatnikiem VAT. Nie może być także w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego. Ponadto, to że wierzytelność jest nieściągalna należy uprawdopodobnić. Ustawa definiuje to jednak jako sytuację, w której  od terminu jej zapłaty upłynęło 90 dni. Ulgę za złe dług w podatku VAT należy uwzględnić w okresie, w którym mija 90 dni od terminu płatności.

Analogiczny, ale obowiązek – nie prawo, posiadają dłużnicy. Zgodnie z art. 89b ustawy przytoczonym artykułem dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconej faktury.

Powyższe rozwiązania wpisują się w trend rządowej walki z zatorami płatniczymi. Akurat na gruncie prawa podatkowego nie tyle chodzi o sankcje, co wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego preferencyjne rozliczenie niezapłaconych długów. Sankcji można zato szukać w ramach wchodzącej również od 1 stycznia 2020 r. ustawy antyzatorowej.