Możliwe jest umorzenie opłat za abonament RTV. Nie każdy może jednak na to liczyć

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Możliwe jest umorzenie opłat za abonament RTV. Nie każdy może jednak na to liczyć

Choć ponad połowa Polaków zdecydowanie sprzeciwia się płaceniu za zarejestrowane odbiorniki radiowo-telewizyjne to abonament wciąż jest obowiązkowy. To oznacza, że w przypadku braku regulowania należności możemy narazić się na postępowanie egzekucyjne. Innym rozwiązaniem na zaległości jest wniosek o umorzenie opłat za abonament RTV. Takie rozwiązanie zarezerwowane jest jednak tylko na szczególne przypadki.

Umorzenie opłat za abonament RTV to swobodna decyzja KRRiT

Z tegorocznych badań przeprowadzonych przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że aż 55,3% ankietowanych zdecydowanie sprzeciwiało się regulowaniu opłat za abonament RTV. Kolejne 12,6% badanych wyraziło opinię, iż raczej nie powinno się płacić za zarejestrowanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Pomimo tego, a także sugestii Rzecznika Praw Obywatelskich co do konieczności zmian w przepisach, na razie nie słychać, by rządzący planowali znowelizować ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

Tym samym na każdym posiadaczu odbiornika radiowego lub telewizyjnego ciąży obowiązek jego zarejestrowania i opłacenia abonamentu. Brak uiszczania wyliczonego przez Pocztę Polską zobowiązania może w najgorszym przypadku skończyć się egzekucją. Stąd też w przypadku jakichkolwiek zaległości warto działać. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy przypadkiem nie doszło już do przedawnienia abonamentu. Jeśli operator słusznie domaga się płatności, a z różnych przyczyn właściciel odbiornika nie jest w stanie spłacić długu, szansą może być wniosek o umorzenie opłat za abonament RTV.

Zgodnie z przepisami w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może zdecydować o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu opłat. Co ważne, decyzja zawsze należy wyłącznie do KRRiT, która posiada pełną swobodę przy analizie każdego konkretnego przypadku.

Kiedy można liczyć na przychylność KRRiT, a kiedy nie ma na to szans?

Lata obowiązywania przepisów i rozpatrywania różnych spraw spowodowały, że można wyszczególnić kilka przypadków, gdy szanse na umorzenie opłat za abonament RTV są największe. Uchwałą z 2018 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła, iż przesłankami umarzania zaległości są w szczególności:

  1. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczający:
    a) 55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie wieloosobowym,
    b) 74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. niepopełnienie przez niektóre z osób ustawowo zwolnionych z opłat abonamentowych formalności niezbędnych do uzyskania zwolnienia od opłaty abonamentowej;
  3. ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze, na którym znajduje się gospodarstwo domowe osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty abonamentowej;
  4. upadłość firmy zobowiązanej do opłacania abonamentu RTV;
  5. ukończone przez osobę zobowiązaną do uiszczania opłaty abonamentowej 60 lat oraz posiadanie ustalonego prawa do renty rodzinnej, będącej jedynym źródłem osobistego dochodu, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  6. ciężka i długotrwała choroba osoby zobowiązanej do opłacania abonamentu.

Oczywiście o umorzenie można też starać się w innych przypadkach, jednak szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy będą dużo niższe.

Dobrym przykładem, gdzie na umorzenie, czy nawet rozłożenie na raty nie ma szans jest uzasadnianie wniosku licznymi zobowiązaniami przedsiębiorcy. Sądy administracyjne od lat stoją na stanowisku, że należności publicznoprawne są tak samo istotne, jak i inne opłaty. KRRiT raczej nie przychyli się też do umorzenia, gdy strona bronić się będzie brakiem wyrejestrowania odbiornika we właściwym czasie. Abonament RTV czasami trzeba bowiem płacić nawet wtedy, gdy telewizor jest już na śmietniku. Sam fakt pozostawania na emeryturze, przy braku spełnienia innych przesłanek, także nie wróży szczęśliwego finału sprawy.

Wniosek umorzenie opłat za abonament RTV – jak i gdzie go złożyć?

Pomimo tego, że to Poczta Polska jest podmiotem, który ściąga opłaty za abonament, organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To właśnie do KRRiT, a konkretniej do Departamentu Mediów Publicznych – Wydziału Abonamentu RTV należy skierować wniosek. Można to zrobić na trzy sposoby – złożyć pismo osobiście, wysłać je pocztą lub skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej, a więc ePUAP.

Sam wniosek do KRRiT musi zawierać imię i nazwisko oraz adres abonenta dłużnika, a także jego numer identyfikacyjny. Ponadto należy wskazać żądanie, a więc czy staramy się o umorzenie opłat, czy też tylko rozłożenie zaległości na raty. Najważniejszą kwestią jest uzasadnienie, a właściwie dołączenie dokumentów uzasadniających wyjątkowe okoliczności, które stały się podstawą wniosku. Im bardziej rzetelnie uprawdopodobniona zostanie sytuacja osoby zobowiązanej do opłat, tym większa szansa na pozbycie się choć części długu z tytułu abonamentu RTV.