Można już składać wniosek o 300 zł wyprawki z programu „Dobry Start”. Warto się pospieszyć

Rodzina Dołącz do dyskusji (161)
Można już składać wniosek o 300 zł wyprawki z programu „Dobry Start”. Warto się pospieszyć

Od 1 lipca można złożyć wniosek o 300 zł wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start”. Warto się pospieszyć, żeby wcześniej uzyskać pieniądze na zakup potrzebnych materiałów.

Wniosek o 300 zł wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start” można składać po raz trzeci

„Dobry Start” to rządowy projekt mający na celu ulżenie rodzicom w corocznych wydatkach z tytułu wyprawki szkolnej. W tym roku program ma swoją trzecią edycję. O 300 zł mogą starać się rodzice dziecka, które uczy się w szkole, ale nie ukończyło jeszcze 20 lat. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to o świadczenie można się ubiegać do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są rodzice dziecka, opiekunowie prawni, lub opiekun faktyczny. Przez pojęcie opiekun faktyczny należy rozumieć osobę, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, to wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” składa rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Wniosek w takiej sytuacji może złożyć również dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Warto pamiętać, że niestety świadczenie 300 zł nie przysługuje na dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Z pomocy wykluczone są również dzieci, które realizują roczne przygotowanie do nauczania w zerówce. Pomocy nie otrzymają rodzice studentów. Wsparciem objęte są jednak dzieci, które rozpoczynają we wrześniu naukę w szkole policealnej lub dla dorosłych, a nie ukończyły jeszcze 20 lat.

Wniosek o 300 zł wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start” można złożyć online

Wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem dobrze znanej Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dopiero miesiąc później, czyli od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć w formie papierowej. W takiej formie można go złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Warto pamiętać, że wnioski przyjmują te same instytucje, w których składane są wnioski o 500+, tj. urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej oraz inne wyznaczone przez gminę. Można je składać do 30 listopada. Jednak lepiej się pospieszyć. Złożenie wniosku  o 300 plus w lipcu gwarantuje, że pieniądze zostaną wypłacone nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy go w późniejszym terminie, to pieniądze otrzymamy w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.

W programie „Dobry start”zrezygnowano z  wydawania i doręczania decyzji przyznających wsparcie. Jeżeli rodzic podał we wniosku adres mailowy, to na niego otrzyma informację potwierdzającą otrzymanie świadczenia. Jeżeli go nie podał, to informację będzie mógł odebrać w urzędzie. Decyzję rodzic otrzyma decyzję tylko w jednym przypadku – w sytuacji, gdy jest ona negatywna. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji.