Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy i kiedy najlepiej go złożyć

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (20)
Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy i kiedy najlepiej go złożyć

Wniosek o dodatek osłonowy już można składać do właściwych organów. Formularz udostępniony przez ministerstwo ma 12 stron, chociaż należy podkreślić, że to, ile stron trzeba wypełnić, zależy od rodzaju dochodów uzyskiwanych przez osoby wnioskujące. 

Wniosek o dodatek osłonowy: jak go wypełnić?

O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (w gospodarstwach jednoosobowych) oraz 1500 zł (w gospodarstwach wieloosobowych. Osoby uprawnione do świadczenia powinny się pospieszyć ze złożeniem wniosku, jeśli chcą otrzymać dodatek w dwóch równych ratach. Jeśli złożą wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia, wypłata połowy świadczenia będzi zrealizowana już 2 marca, z kolei drugiej połowy – 2 grudnia. W sytuacji, gdy ktoś złoży wniosek później (ale maksymalnie do 31 października 2022 r.), wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana 2 grudnia.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy został opublikowany w Dzienniku Ustaw na tej stronie – plik można pobrać i wydrukować.

Wnioskujący będzie musiał m.in. podać nazwę organu, do którego składa wniosek (wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania). Sam wniosek o dodatek osłonowy jest podzielony na cztery części. W części I wnioskodawca podaje swoje dane osobowe oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie. Konieczne jest również wpisanie danych osobowych pozostałych członków gospodarstwa domowego (jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe).

Źródło ogrzewania, dane o składkach zdrowotnych i alimentach

Co ciekawe, w I części wniosku należy też wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że zaznaczenie źródła ogrzewania dotyczy tylko tych wnioskodawców,których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze wymienione w formularzu.

Wnioskodawca w części I wniosku podaje też, do jakiego organu opłacane były w 2020 lub 2021 r. (w zależności od tego, kiedy będzie złożony wniosek). Oprócz tego jeśli wnioskodawca (lub członek gospodarstwa domowego) płacił alimenty, konieczne jest wskazanie kwoty. Konieczne jest też zaznaczenie odpowiednich pól, jeśli osoba składająca wniosek (lub inny członek gospodarstwa) uzyskiwała dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub osiągnęła dochody z gospodarstwa rolnego. Zaznaczenie „tak” przy co najmniej jednej z tych dwóch opcji sprawia, że dodatkowo konieczne będzie odpowiednio wypełnienie III lub IV części wniosku.

Część II wniosku o dodatek osłonowy – oświadczenie wnioskodawcy

W części II wnioskodawca potwierdza, że wymienione w I części wniosku osoby są członkami jego gospodarstwa domowego, a dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. Wnioskodawca oświadcza też, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o dodatek osłonowy nie jest zatem zbyt skomplikowany – jednak osoby osiągające nieopodatkowane dochody lub dochody z gospodarstwa rolnego będą musiały podać znacznie więcej danych. Należy pamiętać, że wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.