Ważna zmiana dla przedsiębiorców. Część z nich odzyska prawo do świadczeń z ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Ważna zmiana dla przedsiębiorców. Część z nich odzyska prawo do świadczeń z ZUS

16 grudnia wejdą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. To ważna informacja m.in. dla przedsiębiorców, którzy zawarli z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o rozłożeniu zaległości na raty lub o odroczeniu terminu płatności składek. 

Ważne zmiany dla dłużników ZUS

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i mają problem z uiszczeniem należności za ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ZUS – najczęściej możliwe jest rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności składek.

Sytuację płatników składek, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, zmieni ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie przedsiębiorcy, których zadłużenie w ZUS przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie mają prawa do świadczeń w razie choroby czy macierzyństwa – aż do momentu, gdy spłacą w całości dług. Prawo do takich świadczeń stracili również wspomniani wyżej płatnicy, którzy zawarli z ZUS-em umowę o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu składek. Tym samym tacy płatnicy nadal są postrzegani przez ZUS jako dłużnicy – mimo że zawarli z Zakładem odpowiednią umowę. Nowa ustawa, która ma wejść w życie 16 grudnia, zmieni sytuację tych płatników – nie będą już traktowani jako dłużnicy. A co za tym idzie, ponownie zyskają prawo do świadczeń chorobowych.

Należy jednak zaznaczyć, że płatnik będzie musiał spełnić dwa warunki. Po pierwsze – opłacać składki w terminach i w wysokości ustalonej w umowie z ZUS-em. Po drugie – nie będzie mógł mieć nowego zadłużenia.

Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami, jeśli prawo do zasiłków chorobowych powstało od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, stosowane będą nowe przepisy. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy zawrą umowy z ZUS przed wejściem w życie przepisów, będą uprawnieni do wypłaty zasiłków.

Co jeszcze się zmienia?

Nowelizacja przynosi też inne zmiany. Ustawa doprecyzowuje m.in. przepisy dotyczące doręczania pism w postaci elektronicznej. Doprecyzowano też kwestię urzędowego poświadczenia odbioru. Oprócz tego, zgodnie z nowymi przepisami, jeśli decyzje, postanowienia oraz inne pisma zostaną porządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ZUS, to będą mogły zawierać zamiast własnoręcznego podpisu jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego doręczania pism wysyłanych przez ZUS oraz tych, które Zakład wysyła do klientów.