Działalność nierejestrowa, czyli firma na próbę, w końcu będzie miała sens. Nadchodzą poważne zmiany

Firma Dołącz do dyskusji
Działalność nierejestrowa, czyli firma na próbę, w końcu będzie miała sens. Nadchodzą poważne zmiany

Działalność nierejestrowa, czyli firma na próbę, to nowość wprowadzona tzw. Konstytucją dla biznesu. Pozwala na legalne prowadzenie działalności gospodarczej bez płacenia np. ZUSu. Nadchodzą poważne zmiany w działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej).

Zmiany w działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej)

Dnia 26 stycznia 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Nad projektem pracowała sejmowa komisja ds. deregulacji i pakiet zmian ma dotknąć bardzo wielu kwestii, ale w tym tekście warto skupić się na dosyć istotnej, konkretnej zmianie.

Modyfikacji ulega brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Po zmianach, jeżeli ustawa w dotychczasowym brzmieniu zostanie podpisana przez Prezydenta RP, a następnie uchwalona, przepis będzie wyglądał tak:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przepis obecnie stanowi, że działalnością nieewidencjonowaną jest taka działalność, której przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. To wzrost aż o 25 p.p. względem stanu obecnego. A to dalece zmienia sensowność istnienia tego rozwiązania.

Czym jest działalność nierejestrowa?

Uwzględniając obecną pensję minimalną, po zmianach będzie można prowadzić tzw. firmę na próbę do kwoty 2 617,50 zł. Od 1 lipca, bo w 2023 roku pensja minimalna wzrośnie już po pół roku, kwota graniczna wynosić będzie 2 700 zł. Firma na próbę nie wiąże się z koniecznością opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS i idealnie przydaje się do prowadzenia drobnego handlu, czy też świadczenia usług.

Warto pamiętać, że konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży, a także wystawianie rachunków lub faktur. Co istotne, osoba prowadząca działalność nierejestrową jest w rozumieniu prawa podatkowego przedsiębiorcą. Może to więc wiązać się z koniecznością posiadania kasy fiskalnej, jeżeli przedmiot działalności nie jest objęty zwolnieniem. Mimo że poniekąd „właściciel” firmy na próbę nie jest przedsiębiorcą, to istnieje obowiązek przestrzegania praw konsumenta.

Podwyższenie kwoty granicznej spowoduje, że będzie to na pewno sensowniejsze rozwiązanie, niż ma to miejsce obecnie. Przekroczenie granicznej wartości dochodu wiąże się bowiem z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej, a granica 50% minimalnego wynagrodzenia jest na tyle niska, że mało kto chce w ogóle podejmować się działalności w takiej formie.

Niestety pomimo podwyższenia kryterium dochodowego nie zmieniono okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej jako takiej (pozostało 60 miesięcy). Warto pamiętać, że jeżeli złożono wniosek o wpis do CEIDG, a działalności nie podjęto, to nie oznacza to, że nastąpił fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście dotyczącym wycofania wniosku do CEIDG.