Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS ważny formularz

Firma Dołącz do dyskusji
Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS ważny formularz

Dziś mija termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA. Kto musi dopełnić tego obowiązku i jak wypełnić formularz?

Mija czas na ważne zgłoszenie. ZUS ZSWA tylko do 31 marca

ZUS ZSWA to formularz, który płatnicy składek są zobowiązani złożyć w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach i pomostowych. Mowa zatem m.in. o warunkach środowiska pracy determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które – mimo stosowania środków profilaktyki – stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające ich poziom możliwości ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Ponadto, zgodnie z ustawą, prace o szczególnym charakterze to natomiast prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Płatnik, który zatrudnia pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, musi przekazać do ZUS informacje dotyczące tych pracowników i umieszczone w ewidencji. Termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy mija dzisiaj.

Jednocześnie są sytuacje, w których termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA jest inny. Ma to m.in. miejsce w przypadku, gdy pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej lub wystąpił z takim wnioskiem przed przekazaniem zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma 7 dni na przekazanie zgłoszenia, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez pracownika. Oprócz tego inny termin obowiązuje również w sytuacji, gdy nastąpi upadłość lub likwidacja płatnika składek – wtedy zgłoszenie ZUS ZSWA należy złożyć najpóźniej w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

Jak wypełnić ZUS ZSWA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował poradnik, w którym objaśnia krok po kroku, jak wypełnić formularz ZUS ZSWA. W formularzu przedsiębiorca musi podać m.in. swoje dane, dane identyfikacyjne osoby wykonującą pracę, dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz podpisać oświadczenie płatnika składek.