Rachunki umieszczone w wykazie i przelewy z odroczonym terminem płatności – objaśnienia MF dotyczące białej listy podatników VAT

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (12)
Rachunki umieszczone w wykazie i przelewy z odroczonym terminem płatności – objaśnienia MF dotyczące białej listy podatników VAT

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące białej listy podatników VAT. Co ważne, podatnik, który zastosuje się do takiego objaśnienia w danym okresie rozliczeniowym jest objęty ochroną wynikającą z art. 14 k – 14 m Ordynacji podatkowej. 

Biała lista podatników VAT a objaśnienia MF: podstawowe informacje dotyczące wykazu

W objaśnieniu w pierwszej kolejności znajdziemy podstawowe informacje dotyczące białej listy podatników VAT. W wykazie znajdziemy podmioty, które:

  • są zarejestrowane jako podatnicy VAT,
  • podmioty, w odniesieniu do których naczelnik wydziału skarbowego nie dokonał rejestracji lub wykreślił je z rejestru.

W wykazie znajdziemy tym samym wszystkie informacje o statusie podatników VAT, w tym m.in. imię i nazwisko/nazwę firmy, numer identyfikacyjny, status podmiotu, numer REGON, KRS, adres siedziby, adres stałego miejsca prowadzenia działalności, datę rejestracji/odmowy rejestracji/przywrócenia/wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT czy numery rachunków rozliczeniowych.

Ważne: w przypadku podmiotów, które nie uzyskały zgody na rejestrację jako podatnicy VAT/zostały wykreślone jako podatnicy VAT, numer rachunku rozliczeniowego nie będzie umieszczony w wykazie.

Głównym celem utworzenia białej listy podatników VAT jest ułatwienie zainteresowanym podmiotom wyszukiwania danych o innych podmiotach oraz identyfikacji kontrahentów. Jak twierdzi MF, wykaz to także prosty sposób na zachowanie należytej staranności przez przedsiębiorców oraz uniknięcie przez nich wplątania się w proceder, którego celem jest wyłudzenie VAT.

Co ważne, biała lista podatników VAT umożliwia również sprawdzenie statusu kontrahenta do 5 lat wstecz.

Biała lista podatników VAT a objaśnienia MF: rachunki ujęte w wykazie

W wykazie znajdują się rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną przez podmiot działalnością.

Jeśli rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy lub imienny w SKOK nie został ujęty na białej liście podatników VAT, przedsiębiorca ma obowiązek aktualizować wpis w CEIDG (jeśli prowadzi JDG) lub poinformować właściwy urząd skarbowy na odpowiednim formularzu NIP.

W wykazie nie są natomiast umieszczane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR). Rachunki wirtualne nie będą natomiast uwidaczniane w wykazie. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona płatności na rachunek wirtualny, nie poniesie z tego tytułu konsekwencji przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT. Musi jednak pamiętać, że rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który już jest umieszczony w wykazie. Sprawdzić należy więc rachunek główny.

Z kolei jeśli chodzi o rachunki podmiotów zagranicznych, wszystko zależy od tego, czy jest to podmiot zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny i czy wykonuje transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Jeśli tak, zagraniczna firma jest traktowana tak jak polski podatnik VAT, a tym samym numer rachunku powinien znaleźć się na białej liście. Jeśli z kolei zagraniczny podmiot ma zagraniczny numer identyfikacyjny i dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium innego kraju, to nie jest zobowiązany do otwarcia polskiego rachunku rozliczeniowego i umieszczenia go na białej liście.

Umieszczeniu w wykazie nie podlegają też rachunki gospodarki własnej banków i SKOK-ów. To samo dotyczy rachunków cesyjnych prowadzonych przez banki i SKOK-i. Uwaga – jeśli taki numer rachunku zostanie wskazany do zapłaty, przedsiębiorca, który tej płatności dokona, również nie poniesie żadnych konsekwencji.

Biała lista podatników VAT a objaśnienia MF: przelewy z odroczonym terminem płatności

MF wskazuje również, jak traktowane będą przelewy z odroczonym terminem płatności czy zlecenia stałe w kontekście weryfikacji kontrahenta.

Okazuje się, że jeśli chodzi o przelewy z odroczonym terminem płatności, dniem zlecenia przelewu będzie dzień zlecenia przelewu bankowi. Co istotne, nie ma różnicy, o ile płatność zostanie odroczona. To istotna wiadomość, ponieważ przedsiębiorcy mają obowiązek sprawdzić, czy w dniu zlecania przelewu numer rachunku kontrahenta znajduje się na białej liście. Będą zatem zobowiązani do dokonania takiej czynności tylko raz, a to zmniejsza problemy z weryfikacją kontrahenta na białej liście.

Z kolei jeśli chodzi o zlecenia stałe, dniem zlecenia przelewu będzie dzień, który podatnik wskazał bankowi przy składaniu dyspozycji.

Biała lista podatników VAT a objaśnienia MF: płatności kartą i za pośrednictwem pay by link

Sprawdzenie kontrahenta na białej liście podatników VAT nie będzie konieczne w momencie, jeśli przedsiębiorca dokonuje płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem usługi pay by link – to temat, który poruszaliśmy niedawno na Bezprawniku.

Zaprezentowane powyżej zagadnienia to tylko część objaśnienia podatkowego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. W kolejnym wpisie na temat białej listy podatników VAT na Bezprawniku zostanie poruszona kwestia potrącania wierzytelności, płatności dokonywanych w ratach lub w formie zaliczki, a także konsekwencje dokonania płatności na rachunek spoza wykazu i to, co przedsiębiorca może zrobić w takim wypadku.