Co grozi za niepłacenie alimentów? Na przykład utrata prawa jazdy

Rodzina Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (62)
Co grozi za niepłacenie alimentów? Na przykład utrata prawa jazdy

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów powinna swoje świadczenie spełnić, jak jednak wskazuje praktyka dość często zobowiązani z obowiązku tego się nie wywiązują. W poście poniżej wyjaśniam co grozi za niepłacenie alimentów.

Przede wszystkim zobowiązany naraża się na możliwość wszczęcia przeciwko niemu egzekucji komorniczej. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji jest zajęcie wynagrodzenia za pracę, komornik może również zająć rachunki bankowe, rzeczy ruchome i nieruchome dłużnika. Prowadzenie egzekucji  komorniczej powoduje, że zadłużenie zwiększa się o koszty postępowania egzekucyjnego.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Ponadto, w przypadku, gdy na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik zostanie uznany za osobę uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych organ właściwy dłużnika (Gmina) : 1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz 2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Dłużnik alimentacyjny może więc stracić prawo jazdy.

Natomiast w zakresie odpowiedzialności karnej art. 209 par. 1 KK stanowi, że:

  • 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

W celu stwierdzenia wystąpienia powyższego przestępstwa nie wystarczy samo stwierdzenie, że zobowiązany nie płacił alimentów, ale należy stwierdzić, że od ich płacenia się „uchylał” i to „uporczywie”. Innymi słowy zobowiązany musi uchylać się przez dłuższy okres czasu od ich płatności pomimo posiadania realnych możliwości do ich zaspokojenia.

W tym miejscu warto wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości oraz przewodniczącego Krajowej Rady Sądowniczej o podjęcie działań w celu zapewnienia skutecznej realizacji prawa dzieci do alimentów. Rzecznik wskazał w szczególności, że konieczne jest zapewnienie sędziom orzekającym w tego typu sprawach odpowiednich szkoleń, które uwrażliwią na problematykę niealimentacji. Innymi słowy jak się wydaje w ocenie Rzecznika sądy zbyt łagodnie traktują dłużników alimentacyjnych.

W przyszłości można więc spodziewać się zaostrzenia przepisów w w/w zakresie, a także być może sądy zaczną wydawać bardziej restrykcyjne wyroki dla uchylających się od płacenia alimentów.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika na temat tego co grozi za niepłacenie alimentów lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.