ecommerce

Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego

Paweł Mering
20.01.2023
Paweł Mering
Paweł Mering
20.01.2023
Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego

Prowadząc sklep internetowy, trzeba mieć świadomość zarówno praw, jak i obowiązków – zwłaszcza tych, które związane są z obsługą konsumentów. Są bowiem pewne treści, które na stronie muszą się znaleźć, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy. Co musi znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego? Wyjaśniamy.

Co musi znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego jest jednym z najważniejszych dokumentów, które wiążą się z funkcjonowaniem w płaszczyźnie ecommerce. To właśnie ten dokument jest zazwyczaj podstawą do ustalenia treści konkretnej umowy łączącej strony. Regulamin jest jednocześnie przestrzenią, w której sprzedawca (przedsiębiorca) najczęściej komunikuje kupującemu (konsumentowi), jakie są jego uprawnienia.

Mówiąc najprościej, regulamin sklepu internetowego powinien być napisany zrozumiałym, ale prawniczym językiem, musi określać najważniejsze kwestie – o czym za chwilę – a także nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem, na przykład zawierając tzw. klauzule abuzywne. Regulamin sklepu internetowego powinien być napisany (a przynajmniej sprawdzony) przez prawnika. Oczywiście nie wolno kopiować cudzych regulaminów, bo będzie to naruszeniem prawa autorskiego, a najczęściej jest złym pomysłem także ze względów merytorycznych.

Przechodząc do konkretów, to trzeba oczywiście wiedzieć, że w zależności od sytuacji konkretnego przedsiębiorcy, treść postanowień regulaminu będzie się różnić. Celem nie jest bowiem zapełnienie strony jakimkolwiek tekstem, a sensowne uregulowanie najistotniejszych kwestii.

Obowiązek posiadania regulaminu określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. To ona nakłada obowiązek posiadania na stronie internetowej regulaminu o co najmniej określonej przepisami treści. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na odpowiednie oznaczenie usługodawcy (sprzedawcy). Należy podać swoje pełne dane umożliwiające identyfikację, takie jak pełna firma (np. „SKLEP” Jan Kowalski” w wypadku JDG), właściwy numer NIP, siedzibę, adres.

Oprócz tego mogą pojawić się inne dane, których wymóg wskazania istnieje w innych przepisach. Konieczne jest podanie także adresu elektronicznego (e-mail). Podanie danych niepełnych/fałszywych jest karalne. Co ważne, obowiązek podania danych identyfikacyjnych odnosi się również do tzw. działalności nierejestrowej – wówczas należy podać imię, nazwisko oraz adres.

Co musi być w regulaminie?

Sam regulamin, zgodnie z przepisami, musi określać co najmniej:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informacja o zakazie dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. tryb postępowania reklamacyjnego

Co do pkt. 1, to chodzi tutaj o wskazanie, jakiego rodzaju usługi będą dostępne w serwisie (zawieranie umów sprzedaży na odległość czy też newsletter). Problemów może nastręczać pkt 3. W tym zakresie należy wyjaśnić, kiedy np. dochodzi do zawarcia umowy.

Powyższy regulamin powinien zawierać również treści wynikające z obowiązków informacyjnych względem konsumentów. Także z uwzględnieniem dyrektywy omnibus. Do tego dochodzi problematyka RODO w ecommerce oraz wynikające z Prawa telekomunikacyjnego obowiązki związane z polityką cookies. Jednym słowem, w sklepie internetowym powinny znaleźć się:

  • kompletny i zbudowany zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną regulamin uwzględniający obowiązki informacyjne wobec konsumentów (choć w pewnym zakresie może to być odrębny dokument, ale większość sklepów internetowych konsoliduje informacje w jednym miejscu)
  • klauzula informacyjna dot. cookies
  • polityka prywatności (zawierająca niezbędne i faktyczne informacje)
  • inne niezbędne komunikaty i pouczenia (związane z konsumentami czy ochroną danych osobowych).

Zakres niezbędnych informacji i różnorodność przedsiębiorców powodują, że właściwy regulamin (będący podstawą umowy zawieranej z klientem) powinien być skrojony na miarę, podobnie zresztą jak inne dokumenty. Korzystanie z generatorów czy pożyczanie (kradzież) dokumentów od innych to zły pomysł.