Wbrew temu co mówią rządzący, gospodarka ma się źle, a zwolnienia grupowe są nieuniknione. Co w takich sytuacjach przysługuje pracownikom?

Praca dołącz do dyskusji (72) 06.04.2020
Wbrew temu co mówią rządzący, gospodarka ma się źle, a zwolnienia grupowe są nieuniknione. Co w takich sytuacjach przysługuje pracownikom?

Paweł Grabowski

Na własne oczy obserwujemy olbrzymie przestoje w gospodarce. Żeby przetrwać ten czas niektóre firmy będą musiały drastycznie zredukować załogę. Co przysługuje pracownikowi przy zwolnieniach grupowych?

Spływa do nas coraz więcej informacji o planowanych zwolnieniach grupowych. Wydatnie przyczynia się do tego słaba ochrona firm, dziurawa tarcza antykryzysowa, brak skoordynowanej pomocy dla większych przedsiębiorców. Zamiast tego mamy festiwal konferencji prasowych, które stają się nowym źródłem prawa. Jeżeli nie uda się pomóc firmom w kryzysie, zwolnienia grupowe staną się codziennością.

Kiedy mówimy o zwolnieniach grupowych?

Zwolnienie grupowe będzie miało miejsce gdy u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 osób, dochodzi do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia lub porozumienia stron, a zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, w sytuacji gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy w zakładzie pracy pracuje co najmniej 100 osób ale mniej niż 300,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 i więcej pracowników.

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek skonsultować z organizacją związkową, o ile taka działa w jego zakładzie pracy. Jeżeli takiej nie ma, to konsultacje przeprowadza z przedstawicielem pracowników, który został wyłoniony w sposób przyjęty u pracodawcy. W ramach tej konsultacji pracodawca informuje o przyczynach zwolnienia grupowego, okresie w jakim nastąpi zwolnienie oraz o propozycjach rozwiązania spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem. Obligatoryjnie pracodawca musi poinformować właściwy Powiatowy Urząd Pracy, o tym, że będzie przeprowadzał grupowe zwolnienie z pracy.

Pracownikowi przysługuje odprawa przy zwolnieniach grupowych

Na szczęście pracownicy nie zostają w takiej sytuacji bez pieniędzy. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwalnianym pracownikom przysługują odprawy. Pracownicy, którzy pracują u danego pracodawcy krócej niż 2 lata otrzymają odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy ze stażem pracy w danym zakładzie pracy wynoszącym od 2 do 8 lat otrzymają odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast ci powyżej 8 lat otrzymają trzymiesięczne wynagrodzenie. Wysokość odprawy ustala się na takich samych zasadach jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Maksymalna wysokość odprawy nie może być wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku będzie to maksymalnie 39 000 zł. Odprawa dla pracownika wypłacona w ramach zwolnienia grupowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odprawa to nie jedyne, co przysługuje pracownikowi przy zwolnieniach grupowych

Wszyscy liczymy na to, że sytuacja na rynku się poprawi i pracodawcy zaczną znów zatrudniać. Zgodnie z przepisami powoływanej ustawy w razie ponownego zatrudnienia pracowników w danej grupie zawodowej, pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego. Ale żeby było to możliwe, pracownik w ciągu roku od zwolnienia powinien poinformować byłego pracodawcę, że jest gotowy podjąć u niego pracę w ciągu roku od zwolnienia grupowego. Jeżeli pracownik wyraził taki zamiar, wtedy pracodawca powinien go zatrudnić w ciągu 15 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.