Odprawa pośmiertna może wspomóc twój budżet. Nie każdemu jednak przysługuje

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Odprawa pośmiertna może wspomóc twój budżet. Nie każdemu jednak przysługuje

Śmierć bliskiej osoby jest nie tylko tragedią emocjonalną, ale często również wyzwaniem finansowym dla rodziny. Na szczęście w tak trudnym okresie rodzina zmarłego może liczyć na wsparcie, które przybiera różne formy. Jedną z nich jest odprawa pośmiertna, czyli świadczenie wypłacane bliskim zmarłego.

Ta odprawa przysługuje rodzinie od pracodawcy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Kryteria uprawniające do otrzymania odprawy pośmiertnej

Beneficjentami mogą być małżonek i inni członkowie rodziny, którzy kwalifikują się do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji, gdy odprawa pośmiertna należy się więcej niż jednej osobie, zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych. Niestety w razie, gdy do odprawy jest uprawniona tylko jedna osoba, to nie zgarnie ona wszystkiego. Odprawa zostanie obniżona o połowę.

Wsparcie nie przysługuje konkubentom bądź osobom, które pozostawały w separacji, a także w sytuacji, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. W przypadku, gdy odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie różnicę między tymi świadczeniami.

Jak uzyskać odprawę pośmiertną?

Aby rodzina zmarłego mogła otrzymać odprawę pośmiertną, musi zgłosić się do ostatniego pracodawcy zmarłego z odpowiednimi dokumentami. Konieczne są akt zgonu i dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub małżeństwo. W tym kserokopia dokumentu tożsamości i zaświadczenie z ZUS-u o spełnieniu warunków do otrzymania renty rodzinnej. Przyda się również postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ustawodawca nie określił dokładnego terminu wypłaty tego świadczenia. Jednak roszczenie o wypłatę odprawy pośmiertnej przedawnia się po trzech latach od jej wymagalności.

Wysokość odprawy pośmiertnej i zwolnienie z podatku

Odprawa pośmiertna zostanie wypłacona bez względu na rodzaj umowy, jednak jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia w danym zakładzie. Przyjmie ona równowartość jedno-, trzy- bądź sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa będzie równa miesięcznej pensji, jeśli zatrudnienie trwało krócej niż 10 lat. I trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku stażu wynoszącego co najmniej 10 lat. Najwyższe wsparcie będzie przysługiwało wtedy, gdy pracownik był zatrudniony przez przynajmniej 15 lat. Wówczas odprawa będzie odpowiednikiem sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Co istotne, odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego i nie wpływa na wysokość innych odszkodowań przyznawanych z odrębnych tytułów.