Czy wdowa może liczyć na odprawę pośmiertną? Kto z rodziny otrzyma to świadczenie i w jakiej wysokości?

Praca Dołącz do dyskusji (23)
Czy wdowa może liczyć na odprawę pośmiertną? Kto z rodziny otrzyma to świadczenie i w jakiej wysokości?

W jakich sytuacjach rodzinie będzie przysługiwała odprawa pośmiertna? Czy uprawniona do otrzymania świadczenia po zmarłym małżonku będzie wyłącznie wdowa, czy również inni członkowie rodziny? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby otrzymać odprawę pośmiertną?

Zgodnie z treścią art. 93 Kodeks pracy w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy  lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. 

Wysokość odprawy pośmiertnej

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli zmarły być zatrudniony krócej niż 10 lat, wówczas jego bliscy mogą liczyć na rentę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy zmarły pracował u danego pracodawcy przynajmniej 10 lat, świadczenie w formie renty pośmiertnej będzie wypłacone w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ulegnie ono dwukrotnemu zwiększeniu w sytuacji, gdy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wyniesie co najmniej 15 lat.

Ponadto, wysokość odprawy ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Kto otrzyma odprawę pośmiertną?

Odprawa pośmiertna to świadczenie, którego głównym celem jest pomoc najbliższym członkom rodziny zmarłego. Ustawodawca wskazał, że będzie przysługiwała małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach oraz rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto podkreślić, że odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jednakże, w sytuacji, gdy po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony do renty pośmiertnej członek rodziny, to wówczas będzie otrzymywał odprawę w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

W jakich sytuacjach nie otrzymamy odprawy pośmiertnej?

Istnieją również okoliczności, w których uprawnieni do otrzymania świadczenia od pracodawcy zmarłego nie otrzymają go. Warto podkreślić, że odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jednakże, w sytuacji, gdy odszkodowanie jest niższe od prawy pośmiertnej, pracodawca zmarłego będzie obowiązany, aby wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy świadczeniami.