Gdy osoba zobowiązana do wypłacania alimentów nie wywiązuje się z tego, można wszcząć postępowanie egzekucyjne. Warto zapoznać się z tą procedurą

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Gdy osoba zobowiązana do wypłacania alimentów nie wywiązuje się z tego, można wszcząć postępowanie egzekucyjne. Warto zapoznać się z tą procedurą

Jeśli na danej osobie spoczywa obowiązek alimentacyjny, którego nie wypełnia, grozi jej egzekucja. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek. Jak przebiega taka procedura?

Egzekucja alimentów – pierwsze kroki

W trakcie postępowania sądowego rozstrzyga się czy można wystosować wniosek do komornika o wyegzekwowanie należności. Aby wszcząć postępowanie, powód musi złożyć w sądzie pismo o wydanie klauzuli wykonalności. Gdy się ją dostanie, możliwe staje się złożenie wniosku o egzekucję alimentów do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela bądź dłużnika. Jest to usługa bezpłatna.

We wniosku o egzekucję alimentów powinno się umieścić:

  • dane komornika oraz adres kancelarii,
  • nazwę sądu rejonowego, przy jakim pracuje komornik,
  • dane osobowe oraz adres wierzyciela,
  • dane osobowe przedstawiciela ustawowego wierzyciela,
  • numer rachunku, na który ma być dostarczona należność,
  • dane osobowe oraz adres dłużnika,
  • podanie w tytule wykonawczym oznaczenia tytułu egzekucyjnego, a także informacji o klauzuli wykonalności,
  • informacje o stanie majątkowym dłużnika, jego własnościach,
  • żądanie egzekucji należności pieniężnych oraz niefinansowych, jeżeli takie są,
  • czytelny podpis osoby składającej wniosek, a także miejscowość oraz datę.

Wraz z podaniem należy udostępnić odpis bądź kopię tytułu wykonawczego w formie orzeczenia, aby komornik mógł rozpocząć procedurę egzekucyjną. Będzie ona dużo szybsza, gdy we wniosku znajdzie się więcej danych o dłużniku, na przykład o jego dochodach czy majątku.

Określenie stanu majątkowego dłużnika i egzekucja komornicza

Zanim komornik rozpocznie procedurę egzekucyjną, musi spróbować ustalić stan majątkowy osoby, która nie wywiązuje się ze swojego obowiązku. Następnie rozpoczyna się postępowanie – zazwyczaj dochodzi do przejęcia części wypłaty dłużnika. Jest to przeważnie 60% wynagrodzenia. Innym sposobem jest zajęcie konta bankowego czy ruchomości dłużnika, na przykład sprzętu elektronicznego. Koszty zarówno postępowania komorniczego, jak i sądowego pokrywa dłużnik.

W przypadku niemożliwości dokonania ustalenia stanu majątkowego przez komornika, nawet przy udziale policji, wierzyciel powinien otrzymać od niego odpowiednie zaświadczenie. Kolejnym krokiem jest udanie się do ośrodka pomocy społecznej w celu dostania pożądanej należności z funduszu alimentacyjnego.

Art. 27.  1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 1a. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. 3. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.