Kodeks pracy po zmianach przyniesie wzrost wynagrodzeń i kilka nowych regulacji

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (89)
Kodeks pracy po zmianach przyniesie wzrost wynagrodzeń i kilka nowych regulacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie opublikowało informację o nadchodzących zmianach w prawie. Zmiany w Kodeksie pracy i innych aktach prawnych m.in. ograniczają dyskryminację pracowników oraz zapewniają wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia

Celem wprowadzenia tej zmiany było docenienie wieloletnich pracowników. Dodatek stażowy nie będzie włączony do kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. Zmiana jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Wpłynie przede wszystkim na pracowników oraz pracodawców sektora publicznego, którzy są zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów do wypłacania dodatku stażowego.

Minister Bożena Borys-Szopa wskazuje, że:

W dotychczasowej formie taki dodatek często nie spełniał swojej roli, a pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat. To bardzo krzywdząca sytuacja.

Wynagrodzenie dla młodocianych pracowników wzrośnie o 1 punkt procentowy

Młodociani pomiędzy 15 a 18 rokiem życia od 1 września 2019 r. dostają większe wynagrodzenie za przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

To kolejny krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego

– mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wzrost wynagrodzenia będzie obliczony w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przykładowo dla II kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost o 49, 51 zł (z 198,04 zł do 247,55 zł), w drugim z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Istotną informacją dla pracodawców jest to, że będą mogli na wniosek do OHP ubiegać się o refundację kosztów podwyżki z Funduszu pracy.

Będą regulacje ograniczające dyskryminację w pracy

Zmiany wejdą już od 7 września. Wprowadzają one otwarty katalog przesłanek, które uzasadniają dyskryminację. Dyskryminacją będzie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników. Co ciekawe, pracownik, który w firmie doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Ma ono być nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenia. Sprawy więc tak łatwo nie zamiecie się pod dywan.

Zmiany w świadectwach pracy

Pracodawcy nie opłaci się spóźnić z wydaniem świadectwa pracy. Zapłaci słoną karę od 1 tys. do nawet 30 tys. zł. Obecnie nie ma takiej grzywny za niewydanie świadectwa pracy. Poza tym będzie wydłużony termin na sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika z 7 do 14 dni.

Zostanie też uregulowana sytuacja w której pracownik w ogóle nie otrzyma świadectwa pracy. Będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. W  szczególnych sytuacjach jak np. firma już nie istnieje to sąd określi treść świadectwa pracy. Istotne jest to, że wyrok albo postanowienie zobowiązujące pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępowało to świadectwo.

Z innych zmian jakie nas czekają – nie tylko matka i ojciec dziecka, ale także inni członkowie rodziny będą mieli szczególne uprawnienia związane z korzystaniem z urlopów macierzyńskich.

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy są bardzo korzystne dla pracowników. Zobaczymy jak wyjdzie ich realizowanie w praktyce.