Fiskus przeprowadza kontrolę u twojego kontrahenta? Przy okazji może skontrolować i ciebie

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (7)
Fiskus przeprowadza kontrolę u twojego kontrahenta? Przy okazji może skontrolować i ciebie

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z faktu, że jeśli organy podatkowe przeprowadzają kontrolę u jakiegoś podmiotu, to weryfikacji podlegają również – w pewnym stopniu – kontrahenci tego podmiotu. Czy jest się czego bać, jeśli okaże się, że nasz kontrahent właśnie został poddany kontroli?

Kontrola podatkowa – nie tylko konkretnego podmiotu, ale także jego kontrahentów

Celem kontroli podatkowej jest zbadanie, czy przedsiębiorca należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków podatków – czyli czy m.in. należycie nalicza podatki i je odprowadza. Kontrola podatkowa zawsze jest też poprzedzona zawiadomieniem ze strony instytucji skarbowych. Przedsiębiorca ma dzięki temu czas na skompletowanie i przyszykowanie potrzebnej dokumentacji, którą organy będą chciały zweryfikować.

Część przedsiębiorców może jednak nie wiedzieć, że kontrola podatkowa może też obejmować kontrahentów kontrolowanej firmy. A dokładnie – dokonywanych przez nich rozliczeń. Zgodnie z par. 1 art. 274c Ordynacji podatkowej,

Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą:

1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;

2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Tym samym przedsiębiorcy będący kontrahentami kontrolowanej firmy, muszą przygotować się na to, że organ podatkowy zwróci się także do nich. Dotyczy to zarówno dostawców jak i nabywców produktów lub usług kontrolowanego podmiotu. Co więcej, kontrahenci nie mają w tej sytuacji zbyt wielkiego pola do manewru. Dodatkowo w przypadku postępowania podatkowego, zgodnie z par. 1 art. 155 Ordynacji podatkowej,

Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Należy jednak pamiętać, że organy powinny wykazać, że jest to faktycznie niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub roztrzygnięcia sprawy.

Kontrola podatkowa kontrahentów kontrahenta

Jakby tego było mało, możliwe jest również przeprowadzenie kontroli podatkowej u… kontrahentów kontrahenta, czyli pośredników. Chodzi o możliwość kontroli dokumentacji związanej z dostawą lub świadczeniem tej samej usługi, co w przypadku kontrahenta „pierwotnie” kontrolowanego podmiotu. Organy mają zatem możliwość sprawdzenia całego łańcucha dostaw/świadczenia usług.

Paradoksalnie okazuje się zatem, że kontrola jednego podmiotu może pociągać za sobą szereg innych kontroli – i przedsiębiorcy powinni być na to przygotowani.